ข่าวสารสหกรณ์
  • 07 ม.ค. 2565
 21,402

สรุปผลการลงประชามติ การปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกหลัก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้กำหนดให้สมาชิกมีการลงประชามติ เรื่อง การปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกหลัก เพื่อให้สมาชิกทั้งหมดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์โดยตรงจากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจอนาคตของสหกรณ์

โดยให้สมาชิกลงประชามติผ่านโปรแกรมระบบประชามติออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มกราคม 2565
 

บัดนี้ ได้ปิดการลงประชามติแล้ว โดย ผลจากการลงประชามติครั้งนี้คือ

“ไม่ผ่านความเห็นชอบ” ให้ปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิกหลัก

 

โดยมี ผู้ไม่เห็นชอบ 5,408 คน  ผู้เห็นชอบ 2,276 คน และมีผู้มาใช้สิทธิ์ 7,684 คน ผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ 5,552 คน

 

ตามเกณฑ์การลงประชามติครั้งนี้ ที่ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด (สมาชิกทั้งหมด 13,236 คน คะแนนเสียงเห็นชอบต้องมีไม่น้อยกว่า 6,619 คน)

 

ดังนั้นทำให้การลงประชามติ เรื่อง การปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกหลักจึง “ไม่ผ่านความเห็นชอบ”

UploadImage


UploadImage
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  ผลการลงประชามติ “การปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกหลัก”
----------------------------

 

ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่ สอ.ปม. 01.1/6940 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้กำหนดให้สมาชิกมีการลงประชามติ เรื่อง การปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกหลัก เพื่อให้สมาชิกทั้งหมดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์โดยตรง จากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจอนาคตของสหกรณ์ โดยให้สมาชิกลงประชามติผ่านโปรแกรมระบบประชามติออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มกราคม 2565 นั้น

 

บัดนี้ ได้ปิดการลงประชามติแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอแจ้งผลการลงประชามติให้ทราบ ดังนี้

 

1. จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์

1.1 สมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในวันเริ่มลงประชามติ ณ วันที่ 3 มกราคม 2565 มีจำนวน 13,236 คน 

1.2 สมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติมี จำนวน 7,684 คน คิดเป็นร้อยละ 58.05 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

 

2. ผลคะแนนการลงประชามติ


UploadImage
 

สรุปผลคะแนนการลงประชามติได้ ดังนี้

2.1 จำนวนสมาชิกที่ออกเสียงลงประชามติเห็นชอบจำนวน 2,276 คน คิดเป็นร้อยละ 29.62 ของจำนวนสมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.19 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

2.2 จำนวนสมาชิกที่ออกเสียงลงประชามติไม่เห็นชอบจำนวน 5,408 คน คิดเป็นร้อยละ 70.38 ของจำนวนสมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์ หรือคิดเป็นร้อยละ 40.86 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด 

3. เกณฑ์การลงประชามติ 

จำนวนคะแนนเสียงที่ผ่านประชามติจะต้องมีสมาชิกออกเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่เริ่มมีการลงประชามติ ซึ่ง ณ วันที่ 3 มกราคม 2565 มีสมาชิกจำนวน 13,236  คน ดังนั้น จะต้องมีสมาชิกออกเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าจำนวน 6,619 คน หากมีสมาชิกมาลงคะแนนเสียงประชามติน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดให้ตกเป็นพับไป

 

4. สรุปผลการลงประชามติ

จำนวนสมาชิกที่ออกเสียงลงประชามติเห็นชอบจำนวน 2,276 คน ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงถือว่าไม่ผ่านการลงประชามติ การเสนอให้มีการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกหลักจึงเป็นอันตกไป

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

                          ประกาศ    วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565


UploadImage
                                                                     

 

(นายวิชิต สนธิวณิช)
                                                                                       ประธานกรรมการดำเนินการ
                                                                                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เอกสาร