ข่าวสารสหกรณ์
  • 13 ม.ค. 2565
 28,336

แจ้งปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 64 เสนอที่ประชุมใหญ่เงินปันผล 5.00% เงินเฉลี่ยคืน 11% ทำไมปันผลปีนี้จึงลดลง?

Highlight

  • แจ้งเงินปันผล 5.00% เงินเฉลี่ยคืน 11% (หากที่ประชุมใหญ่อนุมัติ)
  • สมาชิกและสมาชิกสมทบ จะได้รับ SMS แจ้งยอดเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนในวันที่ 18 ม.ค. 65
  • สมาชิกและสมาชิกสมทบ จะสามารถเบิกถอนเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 ก.พ. 65 เวลาประมาณ 18.00 น. 

สรุปสาระสำคัญที่ทำให้เงินปันผล-เฉลี่ยคืนลดลงในปีนี้
1. ลงทุนมากขึ้นแต่รายได้ลดลง เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ

2. การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าหุ้นกู้การบินไทย ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
3. รายได้ลดลง กำไรลดลง ทำให้ปันผลลดเหลือ 4.35% และเฉลี่ยคืนลดเหลือ 11%
4. เพิ่มเงินปันผลให้เป็น 5.00% โดยใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
5. แนวโน้มเงินปันผลปีหน้าลดลงไม่ถึง 5% อันเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ

 


 

เสนอที่ประชุมใหญ่ปันผล 5.00% เฉลี่ยคืน 11.00%

หากอนุมัติรับเงิน 5 ก.พ. 65 ตั้งแต่ 18.00 น.


ทำไมปันผลปีนี้จึงลดลง?

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 15 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2564 และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

โดยในปีนี้คณะกรรมการดำเนินการเสนอจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.00 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 11.00 ซึ่งสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และหากที่ประชุมใหญ่อนุมัติ สมาชิกและสมาชิกสมทบจะสามารถรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนได้ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป


ทำไมปีนี้สหกรณ์จึงจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.00 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 11.00 ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา (ปี 2563 ปันผลร้อยละ 5.50 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 14.00)


UploadImage
UploadImage


สรุปสาระสำคัญที่ทำให้เงินปันผลเฉลี่ยคืนในปีนี้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้


UploadImage


1. ลงทุนมากขึ้นแต่รายได้ลดลง เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ

สหกรณ์มีรายได้หลัก ๆ จาก 2 แหล่งสำคัญ คือ

1.1 รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้จากสมาชิก

1.2 รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น ๆ ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น และรายได้อื่น ๆ


เปรียบเทียบรายได้ของสหกรณ์ในปี 2563 และปี 2564 ดังนี้


UploadImage


จากตารางเปรียบเทียบรายได้ของสหกรณ์ในปี 2563 และปี 2564 สรุปได้ดังนี้

 

1. รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้จากสมาชิกลดลง 7.08% ในปี 2563 สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้จากสมาชิกจำนวน 489.89 ล้านบาท และปี 2564 จำนวน 455.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวนร้อยละ 7.08 แม้ว่าสหกรณ์จะขยายวงเงินกู้และให้บริการเงินกู้ประเภทใหม่ เช่น เงินกู้สามัญดิจิทัล และเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่เนื่องจากในวันที่ 1 มีนาคม 2564 สหกรณ์ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงร้อยละ 0.25 จึงทำให้สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้จากสมาชิกลดลง

 

2. รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น ๆ ลดลง 24.52% ในปี 2563 สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น ๆ จำนวน 558.38 ล้านบาท และปี 2564 จำนวน 421.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวนร้อยละ 24.52 สำหรับเหตุผลสำคัญที่ทำให้รายได้จากการลงทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และสภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและทั่วโลกมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ทำให้อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุนต่าง ๆ ปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้รายได้จากการลงทุนของสหกรณ์ซึ่งในปี 2563 สหกรณ์มีรายได้จากเงินลงทุนและรายได้อื่นร้อยละ 53.27 ของรายได้ทั้งหมดของสหกรณ์ แต่ในปี 2564 ลดลงเหลือร้อยละ 48.08 ของรายได้ทั้งหมดของสหกรณ์ แม้ว่าในปี 2564 สหกรณ์จะลงทุนมากขึ้นกว่าปี 2563 ก็ตาม โดยดูรายละเอียดได้จากงบกระแสเงินสดในกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้นกว่า 1,295.74 ล้านบาท (คลิ๊กอ่านรายละเอียดงบการเงินประจำปี 2564)   

 

กรณีรายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น ๆ ลดลง จำนวน 136.91 ล้านบาท หรือลดลงกว่าร้อยละ 24.52 ทำให้เงินปันผลลดลงกว่าร้อยละ 1.00


UploadImage
 

2. การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าหุ้นกู้การบินไทย ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

ตามที่สหกรณ์ได้ลงทุนในหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย จำนวน 760 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ บมจ. การบินไทย อยู่ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง ตามแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์จะได้รับคืนเงินต้นทั้งหมด

แต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวังทางบัญชีและเพื่อความมั่นคงของระบบสหกรณ์ในระยะยาว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ กษ.0404/ว61 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 (อ่านเอกสารแนบ) กำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้การด้อยค่าของหุ้นกู้สำหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีสาระสำคัญคือ ให้สหกรณ์ผู้ลงทุนทยอยรับรู้การด้อยค่าหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามแผนฟื้นฟูกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้คงเหลือจำนวน 760 ล้านบาท

ซึ่งสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหนังสือฉบับดังกล่าวโดยการตั้งค่ารับรู้การด้อยค่าหุ้นกู้การบินไทยปีละ 38 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 20 ปี ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีผลกำไรลดลงปีละ 38 ล้านบาท กรณีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าหุ้นกู้การบินไทยนี้มีผลทำให้ปันผลลดลงประมาณร้อยละ 0.50


อย่างไรก็ตามในอนาคตหาก บมจ. การบินไทย ดำเนินกิจการเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะทำให้สหกรณ์ได้รับชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาในแผน กรณีนี้การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าหุ้นกู้การบินไทยปีละ 38 ล้านบาท ก็จะกลับคืนมาเป็นรายได้และผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในปีนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้เงินปันผลเพิ่มขึ้นในปีดังกล่าว


UploadImage
 

3. รายได้ลดลง กำไรลดลง ทำให้ปันผลลดเหลือ 4.35% และเฉลี่ยคืนลดเหลือ 11%


จากกรณีรายได้จากเงินให้กู้แก่สมาชิกและรายได้จากการลงทุนลดลง รวมทั้งกรณีการตั้งค่าเผื่อหุ้นกู้การบินไทย ทำให้สหกรณ์มีผลกำไรลดลง ดังนี้
 

UploadImage


จากตารางเปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ ระหว่างปี 2563 และปี 2564 จะเห็นว่า แม้ว่าสหกรณ์จะมีรายจ่ายลดลง 7.17 ล้านบาท แต่มีรายได้ลดลงกว่า 171.56 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิลดลง 164.39 ล้านบาท
 

จากกำไรสุทธิที่ลดลงกว่า 164 ล้านบาท ทำให้สหกรณ์มีกำไรในปี 2564 จำนวน 471 ล้านบาท ซึ่งผลกำไรจำนวนนี้ เมื่อสหกรณ์นำมาจัดสรรกำไรสุทธิตามรายการที่กำหนดในข้อบังคับแล้ว จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ร้อยละ 4.35 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 11.00


UploadImage
 

4. เพิ่มเงินปันผลให้เป็น 5.00% โดยใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานในปี 2564 สหกรณ์มีกำไรสุทธิ จำนวน 471 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ร้อยละ 4.35 คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า เป็นอัตราเงินปันผลที่ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ จึงพิจารณาเห็นควรเพิ่มอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่แตกต่างจากปี 2563 มากนัก โดยนำเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลมาใช้ให้เป็นประโยชน์

 

เนื่องจากในปี 2563 สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ก่อนเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น จำนวน 1,048 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้ว่าสหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.50 แล้วก็ตาม ก็ยังสามารถทำให้สหกรณ์จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลเก็บสะสมไว้ จำนวน 60 ล้านบาท เมื่อรวมกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลเดิม จำนวน 42.69 ล้านบาทแล้ว รวมเป็นเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 102.69 ล้านบาท

 

คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2564 ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้รายได้จากการลงทุนลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่นำเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่เก็บสะสมไว้มาใช้ จำนวน 51.24 ล้านบาท เพื่อเพิ่มอัตราเงินปันผลอีกร้อยละ 0.65 จากเดิมที่จัดสรรเงินปันผลร้อยละ 4.35 เป็นร้อยละ 5.00

 

ทั้งนี้ สหกรณ์เห็นว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งยังมีผลกับสภาวะเศรษฐกิจและรายได้จากการลงทุนของสหกรณ์ในอนาคต จึงมิได้นำเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลมาใช้ทั้งหมดจำนวน 102.69 ล้านบาท เพื่อเพิ่มอัตราเงินปันผลให้เป็นร้อยละ 5.50 เนื่องจากเห็นควรเก็บสะสมไว้เพื่อเพิ่มเงินปันผลในปีที่สภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนต่อไป


UploadImage
 

5. แนวโน้มเงินปันผลปีหน้าลดลงไม่ถึง 5% อันเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ

สำหรับแผนการหารายได้และประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ มีแนวโน้มว่ารายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น ๆ ซึ่งเป็นรายได้เกือบกึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดของสหกรณ์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังไม่สิ้นสุด ทำให้สหกรณ์ประมาณการกำไรสุทธิในปี 2565 ไว้จำนวน 455.72 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ประมาณร้อยละ 4.19

 

คณะกรรมการดำเนินการชุดถัดไปจะต้องพยายามหารายได้เพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายจากที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ในส่วนการหารายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิกมีแนวโน้มเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากสหกรณ์มีประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงร้อยละ 0.15 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 สำหรับในส่วนการหารายได้เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนและรายได้อื่น ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยในตลาด รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนด้วย หากคณะกรรมการดำเนินการมุ่งลดความเสี่ยงจากการลงทุนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจก็ย่อมจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต่ำลงไปด้วย และหากสหกรณ์ตัดสินใจลงทุนเพื่อมุ่งหวังรายได้สูงก็ย่อมจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามไปด้วย (High Risk High Return)

 

ดังนั้น ในการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อหารายได้ในปี 2565 จึงเป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง โดยต้องพยายามเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นในความเสี่ยงที่สหกรณ์ยอมรับได้ตามแผนบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อมิให้เงินปันผลลดลงต่ำกว่าปี 2564 มากนัก ซึ่งอาจจะต้องนำเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่สะสมไว้มาใช้อีกก็ได้

 

อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ตระหนักยิ่งถึงสิทธิประโยชน์ของมวลสมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีความสมดุลทั้งในด้านได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูง ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ กว่าสถาบันการเงินอื่น และได้รับเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสม รวมทั้งได้รับสวัสดิการเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ และที่สำคัญยิ่งที่สุดก็คือ การดำเนินงานของสหกรณ์จะต้องคำนึงถึงการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ความมั่นคงและยั่งยืนของสหกรณ์ในระยะยาว
 ปันผล 5.00% เฉลี่ยคืน 11.00%

สมาชิกทุกท่านจะได้รับ SMS แจ้งยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ของท่าน ในวันที่ 18 ม.ค. 2565 และสมาชิกยังสามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางดังนี้

1. Application Forest CO-OP

2. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร 02 579 8899 กด 6

3. ทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com คลิ๊ก “เข้าระบบสหกรณ์ออนไลน์”


UploadImage

และหากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้ว สมาชิกจะสามารถเบิกถอนเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน ได้ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

 

โดยสหกรณ์จะโอนเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ตามความประสงค์ที่สมาชิกแจ้งไว้กับทางสหกรณ์ สำหรับสมาชิกที่ให้สหกรณ์โอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

สมาชิกสามารถใช้บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card เบิกถอนผ่าน ตู้ ATM สหกรณ์ , ตู้ ATM กรุงไทย ,ตู้ ATM ออมสิน 
หรือ เบิกถอนผ่าน บัตร ATM กรุงไทย ที่ผูกบัญชีไว้กับสหกรณ์ ผ่านตู้ ATM กรุงไทย ทั่วประเทศ  (คลิ๊กดูวิธีกดเงินสหกรณ์ ด้วยบัตร ATM กรุงไทย)

 

UploadImage
UploadImage
 

 

Infographic


UploadImage
เอกสาร