ข่าวสารสหกรณ์
  • 14 ม.ค. 2565
 1,246

สารประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 43 ปี ในปีนี้สหกรณ์กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตลอดระยะเวลาที่สหกรณ์ได้ดำเนินกิจการได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากมวลสมาชิก จนบัดนี้มีสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมทั้งสิ้น 32,716 คน สินทรัพย์รวม 20,728 ล้านบาท นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราทุกคนที่สหกรณ์ได้ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย

    

การดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2564 นับได้ว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่มีผลต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ 2 แห่งความยากลำบากทั้งการดำเนินกิจการของสหกรณ์ของคนไทยและประชาชนทั่วโลก นั่นก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มแพร่ระบาดมาตั้งแต่ต้นปี 2563 และลุกลามไปทั่วโลก ทำให้สิ้นปี 2564 มีผู้ติดเชื้อประมาณ 300 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตกว่า 5 ล้านคน นับเป็นวิกฤติครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติที่มีความสูญเสียทั้งต่อชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างใหญ่หลวง จนมิอาจประเมินค่าได้
 

UploadImage    

ในท่ามกลางวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณ์ได้พยายามปรับปรุงระบบบริหารจัดการ เพื่อให้การใบริการส่งผลกระทบต่อสมาชิกน้อยที่สุด โดยการให้บริการเงินกู้ ฝาก ถอน ด้วยการทำธุรกรรมออนไลน์โดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์ การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) สำหรับคณะกรรมการดำเนินการมีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ของรัฐบาล

UploadImage

นอกจากนี้ในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ได้มีการขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้และลดค่าหุ้นรายเดือนต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  มีการปรับลดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ โครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก โครงการค่ายเยาวชน โครงการอบรมสัมมนาต่าง ๆ โดยยึดหลักความประหยัด แต่ยังคงมาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อสมาชิกรายละ 10,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 122 ราย รวมเป็นเงิน 1,220,000  บาท จ่ายให้สมาชิกสมทบรายละ 5,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 182 ราย รวมเป็นเงิน 910,000  บาท


UploadImage    

แม้ว่าในรอบปี 2564 ผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะทำให้สหกรณ์มีรายได้และผลกำไรลดลงไปบ้าง แต่ก็ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามในปี 2564 ผลกระทบที่สำคัญยิ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือ หน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์มุ่งเน้นให้สหกรณ์ยึดหลักความระมัดระวังทางบัญชีอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้แก่สหกรณ์ในระยะยาว โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ กษ.0404/ว61 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 กำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้การด้อยค่าของหุ้นกู้สำหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีสาระสำคัญคือ ให้สหกรณ์ผู้ลงทุนทยอยรับรู้การด้อยค่าหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามแผนฟื้นฟูกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้คงเหลือจำนวน 760 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหนังสือฉบับดังกล่าวโดยการตั้งค่ารับรู้การด้อยค่าหุ้นกู้การบินไทยปีละ 38 ล้านบาท ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีผลกำไรลดลง 38 ล้านบาท จากกำไรที่ควรจะเป็นตามเป้าหมายคือ 500 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิ 471 ล้านบาท ทั้งจากกรณีปัญหาเศรษฐกิจและกรณีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่หน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์กำหนด จึงทำให้เงินปันผลในปี 2564 ที่คณะกรรมการดำเนินการจะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และปัญหาเศรษฐกิจที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ทำให้ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์จะต้องปรับแผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการต่าง ๆ และยึดหลักประหยัดเป็นสำคัญ และเชื่อมั่นได้ว่า ในปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป หากสหกรณ์ได้ดำเนินการตามหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์แล้ว สหกรณ์ต้องสามารถผ่านอุปสรรคและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

    

ณ โอกาสนี้ กระผมในนามประธานกรรมการดำเนินการ ขอขอบคุณมวลสมาชิก ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จ ความก้าวหน้า ความมั่นคง ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด และขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ไปด้วยกัน

UploadImage

 

    
(นายวิชิต สนธิวณิช)

    ประธานกรรมการดำเนินการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด