ข่าวสารสหกรณ์
 • 26 ม.ค. 2565
 1,691

ใหม่!! ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพย์ 2564

...จากที่สหกรณ์ได้กำหนดจัดทำระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2564 เมื่อการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ในการประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 29 ต.ค. 2564 ซึ่งสหกรณ์ได้ จัดทำระเบียบ และนำส่งนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินดังกล่าว

 

บัดนี้นายทะเบียนสหกรณ์ได้ลงความ "เห็นชอบ" ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2564 แล้ว ตามหนังสือ ที่ กษ.1110/108 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2565

 

สหกรณ์จึงขอยกเลิกระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2547 และ ระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 โดยระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2564 มีดังนี้

 

รายละเอียดบัญชีออมทรัพย์ประเภทต่างๆ

UploadImage


เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

 • สมาชิกทุกคนต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ตามที่สหกรณ์กำหนด และในระหว่างที่เป็นสมาชิกจะไม่สามารถปิดบัญชีได้
 • การถอนเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จะถอนเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้
 • สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ผู้ฝากตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของปี


UploadImage


เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 • สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้ไม่เกิน 3 บัญชี ในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องมีเงินไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นต้องมียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และผู้ฝากจะฝากเงินเพิ่มขึ้นเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้
 • สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีดังกล่าว หรือตามบัญชีที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์ ในวันที่ 31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที 31 ธันวาคม ของปี
 • เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป จะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน
 • การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในบัญชีหนึ่ง ๆ ให้ถอนเมื่อใดก็ได้ทั้งนี้ถอนได้เดือน 3 ครั้งโดย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนเงิน ณ สำนักงานสหกรณ์หรือโอนเงินผ่านระบบดิจิทัลด้วยแอพพลิเคชั่น มากกว่าสามครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนหรือโอนครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนหรือโอน ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 บาท

UploadImage


เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

 • ผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นสมาชิก ในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องมีเงินไม่น้อยกว่า 100 บาท
 • การฝากเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง การฝากต้องแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ หักจากเงินได้รายเดือน หรือหักจากบัญชีเงินฝากอื่นของผู้ฝาก หรือหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกกรณีผู้ฝากเป็นสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัว เดือนละเท่า ๆ กันทุกเดือน ขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท โดยสามารถฝากเพิ่มหรือลดจำนวนเงินฝากรายเดือนได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นจำนวนเต็มร้อย
 • สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน ให้ปีละ 2 ครั้ง โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของปี
 • การถอนเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จะทำการถอนเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ ต้องถอนจำนวนเงินทั้งหมดพร้อมปิดบัญชี เมื่อปิดบัญชีแล้วมีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ได้อีก 2 ครั้ง


UploadImage
 

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

 • สมาชิกคนหนึ่งให้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขได้เพียงบัญชีเดียว และ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ
 • ในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องมีเงินไม่น้อยกว่า 100 บาท โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นต้องมียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 100 บาท 
 • การฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ฝากได้ตามอายุการเป็นสมาชิกก่อนเกษียณอายุราชการหรือก่อนลาออกจากราชการ โดยฝากได้ปีละ 100,000 บาท ต่ออายุการเป็นสมาชิก 1 ปี หากฝากครบแล้วจะไม่สามารถฝากเพิ่มได้ ยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นภายหลังเงินฝากครบจำนวนตามที่กำหนด ทั้งนี้ ยอดฝากทั้งหมดต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
 • การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วันสมัครเป็นสมาชิกถึงวันที่อายุครบ 60 ปี เศษของปีหากเกิน 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี
 • สำหรับดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่านี้ต้องถอนออก โดยสหกรณ์จะไม่คำนวณดอกเบี้ยให้ในส่วนที่เกินดังกล่าว
 • การถอนเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข จะถอนเงินเมื่อใดก็ได้ เดือนละกี่ครั้งก็ได้
 • สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน ให้ปีละ 2 ครั้ง โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของปี
ตัวอย่างการรับฝากเงินบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
 • ฝากได้ 100,000 บาท ต่ออายุการเป็นสมาชิก 1 ปี (อายุสมาชิกก่อนเกษียณอายุราชการ) เช่น ก่อนเกษียณอายุราชการ มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 30 ปี = 30 x 100,000 จะสามารถฝากเงินได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท 
 • ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 4 ล้านบาท รวมดอกเบี้ย ดอกเบี้ยส่วนที่เกินจาก 4 ล้านบาท จะทบเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

UploadImage

เงินฝากออมทรัพย์อนกประสงค์

 • สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อนกประสงค์ได้มากกว่า 1 บัญชี ในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องมีเงินไม่น้อยกว่า 100 บาท โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นต้องมียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 100 บาท ผู้ฝากจะฝากเงินเพิ่มขึ้นเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้
 • สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อนกประสงค์ตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน ให้ปีละ 2 ครั้ง โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อนกประสงค์ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของปี

เอกสาร