ข่าวสารสหกรณ์
  • 09 ก.พ. 2565
 2,761

สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกจ่ายเงินสินไหมสำรองเพื่อจัดงานศพ ก่อนได้รับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน

 

เนื่องจากการจ่ายเงินสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันจะนำจ่ายให้กับสมาชิกในกรณีเสียชีวิตนั้น ทางบริษัทประกันจะยังไม่จ่ายทันทีและอาจใช้ระยะเวลาในการรอจ่ายเงินสินไหมทดแทน ซึ่งอาจทำให้ทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิตต้องสำรองเงินในการจัดงานศพเอง

 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการจัดการงานศพของสมาชิกสหกรณ์จึงได้ช่วยเหลือจ่ายเงินสินไหมสำรองให้ก่อน ระหว่างรอรับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน

 

หลักเกณฑ์การขอรับเงินสินไหมทดแทน

1.ผู้รับเงินสินไหมสำรอง ต้องเป็นผู้มีรายชื่อในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ และต้องลงลายมือชื่อผู้รับโอนประโยชน์ทุกคน

2.ผู้รับโอนประโยชน์ต้องยื่นขอรับเงินสินไหมสำรองได้ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะไม่สามารถยื่นขอรับเงินสินไหมสำรองได้

3.สหกรณ์จะจ่ายเงินสินไหมสำรอง ไม่เกิน 50,000 บาท

4.เมื่อบริษัทประกันจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้กับสหกรณ์ สหกรณ์จะนำเงินสินไหมทดแทนที่ได้รับ หักเงินคืนสินไหมสำรอง และชำระหนี้ที่คงค้างกับสหกรณ์ (ถ้ามี) ส่วนที่เหลือโอนให้กับผู้รับโอนประโยชน์ต่อไป

 

เอกสารประกอบ

1. ใบคำขอรับเงินสินไหมสำรองเพื่อช่วยเหลือในการจัดงานศพสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก

2. สำเนาใบมรณะบัตร

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับโอนประโยชน์

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์)

 

 

Infographic


UploadImage