ข่าวสารสหกรณ์
  • 14 ก.พ. 2565
 3,854

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565

บทบรรณาธิการโดย :เทียนหอม

 

สวัสดีชาวสหกรณ์กรมป่าไม้ทุกท่านนะคะ ผ่านไปแล้วกับการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565ที่ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน การจัดสรรกำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ชุดที่ 45

 

ซึ่งการจัดประชุมใหญ่ครั้งนี้ก็ยังคงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้ที่มาร่วมประชุมทุกคนจะต้องตรวจคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้างาน และสวมหน้ากากตลอดการประชุม และ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 จนมาถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ รวมถึงส่งผลต่อสมาชิกทุกคน สหกรณ์ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิกทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นมา ทั้งการพักชำระหนี้ การลดหุ้นรายเดือน รวมถึงการเพิ่มสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน

 

และเพื่อเป็นการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 จึงเห็นชอบปรับเพิ่มวงเงินให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมทบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จำนวน 5 แสนบาท รวมเป็นวงเงินที่ใช้ในสวัสดิการนี้ 1.5 ล้านบาท 


จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังไม่แน่นอน สหกรณ์ยังคงห่วงใยในการให้บริการสมาชิกทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยในการมาใช้บริการ

สหกรณ์ได้มีการตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ทุกคน อาทิตย์ละ 1 ครั้ง และทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสามารถมั่นใจในการมาใช้บริการที่สหกรณ์ สหกรณ์ขอให้สมาชิกทุกท่านปลอดภัยและรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีก อย่าลืมติดตามกันในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ
 

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


วันสหกรณ์แห่งชาติ พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง

วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ  สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร คลิ๊กอ่านต่อ

 


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งของสหกรณ์ เป็นวันที่มีผู้แทนสมาชิก จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน การจัดสรรกำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี รวมถึงการสรรหากรรมการดำเนินการ คลิ๊กอ่านต่อ

 


 

ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 2565

เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงาน ผู้แทนสมาชิกได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง และ ทำการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 คลิ๊กอ่านต่อ


UploadImage


ประกาศ เงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิก

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีบัญชีเงินรอจ่ายคืนและบัญชีเงินรับโอนจากสมาชิกที่สมาชิกผู้มีสิทธิจะได้รับ แต่มิได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว ทำให้มีเงินค้างจ่ายอยู่ในบัญชีทั้งสองของสหกรณ์เป็นจำนวนมากและเป็นระยะเวลานาน


ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ.0406-ว.25758 เรื่อง คำแนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 และตามมาตรา 193/3, 193/33 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงขอประกาศรายชื่อตามรายละเอียดเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอนจากสมาชิก ดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อ 

ใหม่!! ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพย์ 2564

...จากที่สหกรณ์ได้กำหนดจัดทำระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2564 เมื่อการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ในการประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 29 ต.ค. 2564 ซึ่งสหกรณ์ได้ จัดทำระเบียบ และนำส่งนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินดังกล่าว คลิ๊กอ่านต่อ


UploadImage


อนุมัติ!!! เพิ่มวงเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่ติดเชื้อ COVID 19 อีก 5 แสนบาท

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น สหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นมา ทั้งการพักชำระหนี้ การลดหุ้นรายเดือน รวมถึงการเพิ่มสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน คลิ๊กอ่านต่อ

 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2565UploadImage