ข่าวสารสหกรณ์
  • 23 พ.ค. 2565
 1,118

1 มิ.ย. 65 ยื่นกู้กับสหกรณ์ ใช้แค่สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน ไม่ต้องแนบสลิปเงินเดือน เดือน มี.ค. 63 แล้ว!!

 

ตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ในปี 63 ที่ผ่านมา การยื่นกู้กับสหกรณ์นั้น สมาชิกจะต้องแนบสลิปเงินเดือน เดือนมีนาคม 2563 และเดือนล่าสุดด้วยทุกครั้ง

 

เนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อนหน้านั้น สถาบันการเงินต่าง ๆ ได้มีมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือและลดภาระให้ประชาชน เช่น การพักชำระหนี้ การลดจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้ต่อเดือน หรือการขยายสัญญาเงินกู้ จึงทำให้สหกรณ์พบว่า สลิปเงินเดือนของสมาชิกบางราย ที่มีการหักชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น หลังจากเดือนมีนาคม 2563 จะไม่มีรายการแสดงในสลิปเงินเดือน จึงทำให้มีผลต่อการคำนวณสิทธิ์วงเงินกู้สามัญ ฉุกเฉิน และพิเศษของสมาชิก ซึ่งอาจส่งผลให้สหกรณ์เก็บเงินชำระหนี้ไม่ได้

 

ตั้งแต่  1 มิ.ย. 65 ยกเลิกการแนบสลิปเงินเดือน เดือน มี.ค. 63

 

ในปัจจุบันการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการให้พักชำระหนี้แล้ว ทั้งนี้สหกรณ์เองก็ได้ประสานงานกับสถาบันการเงินต้นสังกัดของสมาชิก ทราบว่าสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จึงทำให้ยอดผ่อนชำระหนี้ของสมาชิกที่หักจากเงินได้รายเดือนในสลิปเงินเดือนลดลง และ สหกรณ์เองก็ได้บันทึกข้อมูลหนี้ภายนอกของสมาชิกไว้ในระบบสหกรณ์แล้ว

 

ดังนั้นมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ จึงเห็นชอบยกเลิกการแนบสลิปเงินเดือน เดือนมี.ค. 63 และใช้แค่สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน ในการยื่นกู้กับสหกรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ทุกประเภท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

infoGraphic


UploadImage