ข่าวสารสหกรณ์
  • 17 มิ.ย. 2565
 3,188

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2565

บทบรรณาธิการโดย :เทียนหอม


สวัสดีเดือนมิถุนายน เข้าสู่ช่วงกลางปี 2565 แล้ว เวลาช่างผ่านไปไวจริงๆ ผ่านมาเดือนกว่า ๆ แล้วนะคะ ที่สถานศึกษาหลายแห่งได้เปิดเรียนกัน คิดว่าทั้งผู้ปกครองและนักเรียนคงเริ่มปรับตัวกับการกลับมาเรียนแบบ On site กันบ้างแล้ว

 

และเมื่อกลางเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมา สอ.ปม.ก็ได้เปิดโครงการสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 อีกทั้งยังมีบริการใหม่ ในการขอยื่นรับทุนออนไลน์ ด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ดี หรือภาวะเศรษฐกิจก็ดี ทำให้เราต้องปรับตัว ปรับการใช้ชีวิตประจำวัน มาใช้ชีวิตแบบ New normal และต้องประหยัดค่าใช้จ่ายกันมากขึ้นเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเรามากขึ้น เพื่อมาอำนวยความสะดวกในการใช้บริการด้านต่างๆ

 

สอ.ปม.เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมาให้บริการสมาชิก ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น สหกรณ์จึงได้พัฒนาระบบการยื่นขอรับสวัสดิการแบบออนไลน์ขึ้นมา โดยสมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และเฟสแรกที่ได้เปิดให้ยื่นรับสวัสดิการออนไลน์ ก็คือสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

 

สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆในการยื่นขอรับทุนสวัสดิการ สมาชิกสามารถอ่านได้ที่ https://www.025798899.com/news/2248 ในสภาวะวิฤกติเศรษฐกิจแบบนี้ ก็ขอให้ทุกคนวางแผนและรัดเข็มขัดทางการเงินกันไว้นะคะ เพื่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินระยะยาว

แล้วพบกันใหม่เดือนหน้า สวัสดีค่ะ ^^


เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนมิถุนายน 2565 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้5 ตุลาคม 2565 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  

“การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก” เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ในการร่วมประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของสหกรณ์แก่สมาชิก รวมถึงเป็นตัวแทนสมาชิกในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน การจัดสรรกำไรสุทธิ ดังนั้นผู้แทนสมาชิก คือ ผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการกำหนดอนาคตของสหกรณ์

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก หากเลือกคนที่มีความสนใจด้านสหกรณ์ มีแนวคิดและทัศนคติ ที่ก้าวไกล มาร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ ก็จะทำให้สหกรณ์ของพวกเรา มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า และ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกทุกท่าน คลิ๊กรายละเอียด
 สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบได้ ดังนี้ คลิ๊กรายละเอียด

 เปิดแล้ว!!! ทุนการศึกษาปี 65 บริการใหม่ !! ยื่นรับทุนออนไลน์ ยิ่งยื่นเร็ว ยิ่งอนุมัติทุนเร็ว

บริการใหม่!! ยื่นขอรับทุนแบบออนไลน์ ผ่านมือถือได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขอรับทุน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้พัฒนาระบบการขอรับสวัสดิการรูปแบบใหม่ ให้สมาชิกสามารถทำการยื่นขอรับทุนสวัสดิการแบบออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ผ่าน Website สหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด
 

UploadImage

การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ ต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงิน การฝากเงิน หรือ การยื่นขอรับสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ จะต้องมีการตรวจสอบลายมือชื่อสมาชิก เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของสมาชิก หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือมีการเปลี่ยนลายเซ็นต์ที่ต่างไปจากเดิม จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องแจ้งการเปลี่ยนลายมือชื่อของสมาชิก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อทำธุรกรรม

สหกรณ์ขอแจ้งขั้นตอนและรายละเอียด การส่งเอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อให้สมาชิกได้ทราบ ซึ่งจะมีทั้งหมด 2 แบบฟอร์ม โดยแยกตามประเภทการทำธุรกรรม ดังนี้ คลิ๊กรายละเอียด

 สอ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมงาน วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสกล ไม้เกตุ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ได้นำคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ในเรื่อง ระบบการให้เงินกู้แบบออนไลน์ คลิ๊กรายละเอียด
 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2565
UploadImage