ภาพกิจกรรม
 • 17 มิ.ย. 2565
 1,782

ทุนการศึกษาบุตรออนไลน์ วันแรกยื่นทีนที 109 ราย!! ยื่นเร็วอนุมัติเร็ว รอบแรกยื่นภายในเดือนมิ.ย. 65 รับทุน 11 ก.ค. 65

Highlight

 • ยื่นเร็ว อนุมัติเร็ว โอนเงินสวัสดิการทุกเดือน ทั้งหมด 4 รอบ
 • ยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กันยายน 2565
 • ทุนส่งเสริมการศึกษา มอบให้บุตรสมาชิกทุกคน! ที่ยื่นรับสวัสดิการ ทุนละ 600 บาท 
 • สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิ์ขอรับทุนให้บุตร ได้ประเภทเดียว เท่านั้น
 • สมาชิก 1 ท่าน ยื่นขอรับทุนให้บุตร ได้ 1 คน 
 • สามีภรรยาที่เป็นสมาชิกทั้งคู่ ยื่นขอรับทุนให้บุตรสมาชิกได้ 2 คน โดยสมาชิก 1 ท่าน ต่อบุตร 1 คน
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเกิน 4 ปี ยื่นขอรับทุนบุตรได้ถึงอายุ 27 ปีบริบูรณ์

 

หลังจากที่สหกรณ์เปิด ให้ยื่นรับทุนการศึกษาแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 65 ที่ผ่านมานั้น (คลิ๊กอ่านรายละเอียดการเปิดทุนการศึกษา 65) ได้มีสมาชิกหลายท่านให้ความสนใจยื่นทุนแบบออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก

 

โดยจำนวนสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้ 

 

 

วันที่ 15  ก.ค. 65

 

จำนวนสมาชิกที่ยื่นรับทุน
109 ราย

 

วันที่ 16  ก.ค. 65

 

จำนวนสมาชิกที่ยื่นรับทุน
55 
ราย

 

วันที่ 17  ก.ค. 65

 

จำนวนสมาชิกที่ยื่นรับทุน
35
ราย

 

วันที่ 18  ก.ค. 65

 

จำนวนสมาชิกที่ยื่นรับทุน
10
ราย

 

วันที่ 19  ก.ค. 65

 

จำนวนสมาชิกที่ยื่นรับทุน
4
ราย

 


สำหรับสมาชิกที่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อเป็นการการลดภาระค่าใช้จ่ายบุตรสมาชิกของท่าน
สหกรณ์ขอแนะนำ ให้ท่านยื่นรับทุนสวัสดิการผ่านระบบออนไลน์ของสหกรณ์ได้เลย ทุกวัน ทุกเวลา ตลอด 24 ช.ม. 

UploadImage

วิธียื่นรับทุนการศึกษาออนไลน์ ผ่านมือถือช่องทางอื่นๆ ในการยื่นขอรับทุน
ยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กันยายน 2565 โดยสมาชิกสามารถส่งเอกสารขอรับทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • ยื่นขอรับทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
 • ยื่นขอรับทุนการศึกษาทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นเกณฑ์ คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอรับทุนการศึกษา


การจ่ายสวัสดิการ ยื่นเร็ว อนุมัติเร็ว
สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนทุกเดือนตามรอบที่สหกรณ์กำหนด โดยสมาชิกสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ (คลิ๊กตรวจสอบสถานะ) และจะทำการโอนเงินทุนการศึกษาทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ให้กับสมาชิกที่ยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามวัน เวลา ดังนี้ 


UploadImage

สมาชิกสามารถเบิกถอนด้วยบัตร ATM Click CO-OP Card บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย และบัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ประเภทของทุน

 

1. ทุนส่งเสริมการศึกษา

มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตร ตั้งแต่ระดับชั้นการศึกษาอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท

2. ทุนเรียนดี

เป็นทุนที่มอบให้กับบุตรของสมาชิกที่มีผลการเรียนดีดังนี้
ทุนที่ให้ระหว่างการศึกษา

- ระดับประถมศึกษา
ทุนละ 1,200 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป

- ระดับมัธยมศึกษา

ระดับต้น  ทุนละ 1,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไป

ระดับปลาย ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป    

- ระดับอาชีวศึกษา

ระดับ ปวช.   ทุนละ 1,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

ระดับ ปวส.   ทุนละ 2,000 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป    

- ระดับอุดมศึกษา
ทุนละ 2,500 บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

(ทั้งนี้ปริญญาตรี ตั้งแต่ ปี 4 ขึ้นไป ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)


3. ทุนเรียนดี (เกียรตินิยม)
ทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ให้กับบุตรสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาในปี 2564 ดังนี้

เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่มอีก 2,500 บาท

เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่มอีก 1,000 บาท

 

4. ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

ทุนละ 3,500 บาท

 

หลักเกณฑ์

 • ผู้ขอทุนจะต้องเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)
 • เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • บุตรสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเกิน 4 ปี ยื่นขอรับทุนบุตรได้ถึงอายุ 27 ปีบริบูรณ์)
 • สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน
 • สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสดไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 • สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 
 


UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

 
เอกสาร