ภาพกิจกรรม
  • 05 ก.ค. 2565
 361

สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เยี่ยมชมงาน วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565 ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ได้นำคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ในเรื่อง ระบบงานสารสนเทศ เกี่ยวกับเงินฝาก เงินกู้ และการให้บริการสมาชิก โดยมี นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก รวมถึง นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ และ นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน ร่วมให้การต้อนรับ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

 

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
 

UploadImage

 

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยาย เรื่อง ระบบงานสารสนเทศ เกี่ยวกับเงินฝาก เงินกู้ และการให้บริการสมาชิก

UploadImage

UploadImage