ข่าวสารสหกรณ์
  • 01 ส.ค. 2565
 799

ประกาศยกเลิกกลุ่มสมาชิก

 

แจ้งยกเลิกกลุ่มสมาชิก 2 กลุ่ม ที่สมาชิกน้อยกว่า 50 คน

สมาชิกใน 2 กลุ่มนี้ ให้ทำการย้ายกลุ่มใหม่ ภายในวันที่ 9  ส.ค. 65

 

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ประกาศให้สมาชิกที่ต้องการขอย้ายกลุ่มใหม่หรือจัดตั้งกลุ่มใหม่ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นั้น ในตอนนี้ได้ครบกำหนดเวลาการขอย้ายและจัดตั้งกลุ่มใหม่แล้ว

 

โดยสหกรณ์ “ขอประกาศแจ้งยกเลิกกลุ่มสมาชิก จำนวน 2 กลุ่มสมาชิก” เนื่องจากมีสมาชิกในกลุ่ม จำนวนน้อยกว่า 50 คน ดังนี้

1. กลุ่มสมาชิกศูนย์ประสานงานจังหวัดพะเยา (พะเยา)

2. กลุ่มสมาชิกส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  (เพชรบุรี)

 

ทั้งนี้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกยกเลิกไปนั้น ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิก แก่สหกรณ์ ภายในวันที่  9 สิงหาคม 2565

 

** หากพ้นกำหนดเวลาไปแล้ว สมาชิกยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายกลุ่ม สหกรณ์ จะดำเนินการย้ายให้ไปสังกัดกลุ่มสมาชิกตามหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด หรือตามกลุ่มสมาชิกที่สหกรณ์เห็นสมควร

 

ขั้นตอนการขอย้ายกลุ่มใหม่

1. ให้สมาชิก ตรวจสอบรายชื่อกลุ่ม ที่สามารถย้ายไปสังกัดได้ “คลิ๊ก” 

2. ดาวน์โหลด คำขอเปลี่ยนแปลงสังกัดกลุ่มสมาชิก “คลิ๊ก”

3. กรอกเอกสาร คำขอเปลี่ยนแปลงสังกัดกลุ่มสมาชิก ให้เรียบร้อย แล้วส่งมาที่สหกรณ์

  • ทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ 169 ปณศ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • ทางโทรสาร (Fax ) : 02-579-9774
  • ทาง E-mail :  forestcoop@gmail.com
  • ทาง Line สหกรณ์ : @forestcoop

 


UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง ยกเลิกกลุ่มสมาชิก
 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง รายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งแรก ประจำปี 2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งแรก ประจำปี 2565 ให้สมาชิกทราบจำนวน 140 กลุ่ม โดยให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิกหรือขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิกใหม่  ต้องมีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน แจ้งความประสงค์ขอย้ายสังกัดกลุ่มหรือขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ได้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อกลุ่มและรายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มแต่ละกลุ่มได้ที่ www.025798899.com นั้น

 

บัดนี้ สิ้นสุดการขอย้ายสังกัดกลุ่มและการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่แล้ว ปรากฏว่า มีกลุ่มสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นจำนวน 2 กลุ่ม มีสมาชิกน้อยกว่า 50 คน คือ

1. กลุ่มสมาชิกศูนย์ประสานงานจังหวัดพะเยา (พะเยา)

2. กลุ่มสมาชิกส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  (เพชรบุรี)

 

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2555 ข้อ 30 และข้อ 31 กำหนดให้กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นที่สหกรณ์ได้ประกาศให้เป็นกลุ่มสมาชิกแล้ว ยังคงมีสถานภาพเป็นกลุ่มสมาชิก เว้นแต่เมื่อถึงกำหนดประกาศรายชื่อกลุ่มและสมาชิกแต่ละกลุ่ม หากกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นนั้นมีจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 50 คน  ให้สหกรณ์ประกาศยกเลิกกลุ่มสมาชิกดังกล่าว โดยให้สมาชิกในกลุ่มที่ถูกยกเลิกไปสังกัดกลุ่มสมาชิกตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์จะขอย้ายไปสังกัดหรือตามที่ตนดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของตน

 

ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงขอยกเลิกกลุ่มสมาชิกทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น และขอให้สมาชิกที่อยู่ในสังกัดกลุ่มดังกล่าว โปรดแจ้งความประสงค์ขอย้ายไปสังกัดกลุ่มสมาชิกใหม่ให้สหกรณ์ฯ ทราบภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวและสมาชิกยังมิได้แจ้งความประสงค์ว่าย้ายไปสังกัดกลุ่มสมาชิกใด สหกรณ์ฯ จะดำเนินการย้ายไปสังกัดกลุ่มสมาชิกตามหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด หรือตามกลุ่มสมาชิกที่สหกรณ์เห็นสมควร ทั้งนี้ มีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ Call center หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 579 - 7070 หรือทาง Line : @forestcoop

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 


เอกสาร