ข่าวสารสหกรณ์
  • 05 ส.ค. 2565
 8,793

ระเบียบใหม่ การถือหุ้นรายเดือน สำหรับสมาชิก

จากเดิมที่สหกรณ์ ได้กำหนดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ตามฐานเงินเดือนของสมาชิก โดยช่วงเงินได้รายเดือนสูงสุดอยู่ที่

  • หากรายได้รายเดือน เกิน 50,000 บาท ขึ้นไป ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน 3,000 บาท ต่อเดือน 
  • และกำหนดให้งดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือ ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท

 

ระเบียบการถือหุ้น ใหม่ 2565

สหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2565 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ดังนี้

  • กำหนดให้งดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือ ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
  • ขยายช่วงเงินได้รายเดือนและการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกดังนี้

UploadImage

 ตารางการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก


UploadImage

*  สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนเพิ่มขึ้นเท่าไรเมื่อใดก็ได้ สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
 

การเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน

สมาชิกสามารถขอส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือตามแบบ ที่สหกรณ์กำหนดก่อนวันสิ้นเดือน สหกรณ์จะดำเนินการให้ในเดือนถัดไป

การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาทและไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอเพิ่ม-ลดหุ้นรายเดือน หัวข้อ 6.3 มาที่สหกรณ์  

สำหรับสมาชิกที่มีหนี้สินกับสหกรณ์จะงดหรือลดการส่งค่าหุ้นรายเดือน ได้ดังนี้
- มีหนี้เงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น
- มีหนี้เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษที่ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
- มีหนี้เงินกู้ที่ใช้เงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกัน

การเพิ่มหุ้นพิเศษ(ระดมหุ้น)
นอกจากหุ้นซึ่งสมาชิกส่งเป็นรายเดือนแล้ว สมาชิกสามารถถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกได้ โดยส่งชำระค่าหุ้นพิเศษ (ระดมหุ้น) ได้ด้วยวิธีการ ดังนี้

  • โอนชำระผ่าน Application CO-OP GO 
  • โอนชำระพิเศษระดมหุ้นผ่าน Application ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต
  • ชำระเงินสดด้วยแบบฟอร์ม ใบแจ้งการชำระเงินของสหกรณ์ (Payment) ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต
  • ชำระเงินสดที่สหกรณ์