กิจกรรมสมาชิก
  • 08 ส.ค. 2565
 1,049

ร่วมตอบแบบประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์ 65 ลุ้นรับรางวัล!!!

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของพวกเรานั้น ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นมาเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกในส่วนภูมิภาคทุกท่าน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ของสหกรณ์ อย่างทั่วถึง เช่น การยื่นคำขอกู้ การจัดทำเอกสารส่งสหกรณ์ฯ การสอบถามข้อมูลข่าวสาร การจัดประชุมกลุ่มผู้แทนสมาชิก รวมถึงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและสร้างผู้นำสหกรณ์

 

โดยปัจจุบันสหกรณ์ได้ทำการเปิดศูนย์ประสานงานไปแล้วทั้งสิ้น 10 ศูนย์ประสานงานครอบคลุม ทุกภูมิภาค

คลิ๊กดูรายชื่อศูนย์ประสานงานสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 10 แห่ง

 

ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์ประสานงานบริการสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น สหกรณ์จึงได้มีการกำหนดการประเมินศูนย์ประสานงานขึ้นมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

 

โดยในปีนี้ การประเมินศูนย์ประสานงาน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสมาชิก

2. การประเมินความจำเป็นของศูนย์ประสานงาน

 

วิธีการประเมินศูนย์ประสานงาน

**สมาชิกต้องตอบแบบประเมินไม่น้อยกว่า 20 % ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มเลือกตั้ง

 

วิธีที่ 1 ทำผ่าน SMS ที่สหกรณ์ส่งให้

สหกรณ์จะส่ง SMS ลิ้งค์ แบบประเมิน Google Forms ให้แก่สมาชิกที่สังกัดกลุ่มเลือกตั้งที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานนั้นๆ

 

วิธีที่ 2 ทำแบบประเมินที่ ศูนย์ประสานงานที่ท่านใช้บริการ

สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ไปใช้บริการ ที่ศูนย์ประสานงาน ต่างๆ ทั้ง 10 แห่ง สามารถ สแกน QR Code ที่ติดตั้งที่ศูนย์ประสานงาน เพื่อทำแบบประเมินได้เลย

 

ของรางวัลสำหรับผู้ตอบแบบประเมิน

- ลำดับที่ 1 ของแต่ละศูนย์ จะได้รับกล่องถนอมอาหาร

- ลำดับที่ 9 และ ลำดับที่ 21 ของแต่ละศูนย์ จะได้รับกระเป๋าเป้ Coop Digital

- ลำดับที่ 25 และ ลำดับที่ 28 ของแต่ละศูนย์ จะได้รับกระบอกน้ำออมทรัพย์

- ลำดับที่ 45 ของแต่ละศูนย์ จะได้รับเครื่องปั่นน้ำผลไม้