ข่าวสารสหกรณ์
  • 10 ส.ค. 2565
 362

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบได้ ดังนี้

 

1.จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

ในเดือนมิถุนายน มีสมาชิกและสมาชิกสมทบจำนวน 32,528 ราย มีสมาชิกและสมาชิกสมทบสมัครใหม่จำนวน 72 ราย และพ้นสมาชิกภาพทั้งสิ้นจำนวน 135 ราย

 

2. การอนุมัติเงินกู้ในเดือน มิถุนายน

สหกรณ์อนุมัติเงินกู้สมาชิก จำนวน 2,128 ราย จำนวนเงินที่อนุมัติ 501,492,898.71 บาท จ่ายจริงทั้งสิ้น 114,949,130.28 บาท อนุมัติเงินกู้สมาชิกสมทบจำนวน 2,940 ราย จำนวนเงินที่อนุมัติ 107,257,376 บาท จ่ายจริงทั้งสิ้น 27,781,727.54 บาท อนุมัติเงินกู้พิเศษวนาเคหะจำนวน 4 รายจำนวนเงินที่อนุมัติ 7,810,000 บาท และอนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 2 รายจำนวน 1,220,000 บาท และอนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน 1 รายเป็นเงิน 700,000 บาท

 

3. จ่ายทุนสวัสดิการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน

สหกรณ์จ่ายสวัสดิการสมาชิก 18 สวัสดิการ เป็นเงิน 11,280,600 บาท และสมาชิกสมทบ 8 สวัสดิการเป็นเงิน 717,000 บาท

 

4. อนุมัติจ่ายสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 จำนวน 595 รายเป็นเงิน 742,500 บาท รอบต่อไปสหกรณ์อนุมัติในวันที่ 15 สิงหาคม และสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นรับสวัสดิการ ให้ยื่นก่อนวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยยื่นขอรับทุนสวัสดิการผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com    
 

5. โอนเงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิกเข้าทุนสำรอง

ตามที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบประกาศเงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิกเพื่อให้สมาชิกผู้มีสิทธิหรือทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว นำหลักฐานมาติดต่อขอรับเงินที่สหกรณ์ภายใน 120 วันตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ บัดนี้ครบกำหนดระยะเวลาตามประกาศแล้ว ปรากฎว่าไม่มีสมาชิกหรือทายาทสมาชิกมารับเงินแต่อย่างใด ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติเห็นชอบโอนเงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิกเข้าทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไป หากในอนาคตมีสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกนำหลักฐานมาติดต่อขอรับเงินที่สหกรณ์ก็สามารถทำได้ค่ะ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สหกรณ์ www.025798899.com

 

6. การจัดกิจกรรม Road Show เพื่อรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบ

ห่างหายไปนานกับการจัดกิจกรรม Road Show ซึ่งปีนี้สหกรณ์จะออกไปพบสมาชิกและสมาชิกสมทบ ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2565 แล้วพบกันตามวัน เวลาดังกล่าวค่ะ

    

7. การทำธุรกรรมผ่าน Application Forest CO-OP GO

ตามที่สหกรณ์ได้เปิดให้บริการระบบงานใหม่ Application Forest CO-OP GO ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ปรากฎว่ามีสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ลงทะเบียนใช้บริการผ่าน Application Forest CO-OP GO จำนวนมากกว่า 13,000 ราย  มีการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การโอนเงินฝากระหว่างบัญชีตนเอง  การโอนเงินบัญชีสหกรณ์ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย โอนเงินบัญชีธนาคารกรุงไทยไปยังบัญชีสหกรณ์ การฉุกเฉิน กู้สามัญดิจิทัล มีจำนวนมากกว่า 3,600 รายการ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติเพิ่มวงเงินการถอนโอนผ่าน Application Forest CO-OP GO ซึ่งขณะนี้สหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จและสหกรณ์จะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบต่อไป

 

8. ประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์ประจำปี 2565

ตามที่สหกรณ์ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสหกรณ์ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีศูนย์ประสานงานทั้งสิ้นจำนวน 10 แห่ง ดังนี้ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงราย ลำปาง ตาก นครราชสีมา ขอนแก่น ปราจีนบุรี ชลบุรี และศูนย์ประสานงานจังหวัดแพร่

 

ซึ่งในปีนี้การประเมินจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและการประเมินความจำเป็นของศูนย์ประสานงาน

 

วิธีการประเมินมีดังนี้

1. สมาชิกผู้ใช้บริการศูนย์ประสานงานสหกรณ์จะส่ง Link แบบประเมินผ่าน SMS ให้กับสมาชิกที่สังกัดกลุ่มเลือกตั้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานนั้น ๆ โดยตรง

2. สมาชิกสมทบผู้ใช้บริการศูนย์ประสานงานสหกรณ์จะส่ง QR CODE ให้ศูนย์ประสานงาน เพื่อให้สมาชิกสมทบตอบแบบประเมิน

3. สมาชิกต้องตอบแบบประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มเลือกตั้ง

ระยะเวลาการตอบแบบประเมิน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

 

สหกรณ์จะมอบของที่ระลึกผู้ที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

- ผู้ที่ตอบแบบประเมินฯ ลำดับที่  1 ของแต่ละศูนย์ฯ จะได้รับกล่องถนอมอาหาร

- ผู้ที่ตอบแบบประเมินฯ ลำดับที่  9 และลำดับที่ 21 ของแต่ละศูนย์ฯ จะได้รับกระเป๋าเป้ Coop Digital

- ผู้ที่ตอบแบบประเมินฯ ลำดับที่ 25 และลำดับที่ 28 ของแต่ละศูนย์ฯ จะได้รับกระบอกน้ำออมทรัพย์

- ผู้ที่ตอบแบบประเมินฯ ลำดับที่ 45 ของแต่ละศูนย์ฯ จะได้รับเครื่องปั่นน้ำผลไม้    

ผลการประเมิน

สหกรณ์จะแจ้งผลการประเมินให้ศูนย์ประสานงานทราบภายในเดือนธันวาคม 2565

            

9. แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2565

สมาชิกจะงดส่งค่าหุ้น ต่อเมื่อได้ชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 งวดหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาทเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ และได้ขยายช่วงเงินได้รายเดือนและการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกดังนี้

 

 UploadImage   

 

10. ยกเลิกบริการ ถอน โอน เงินผ่าน Line Official

ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2565 จากที่สหกรณ์ได้เปิดให้บริการส่งเอกสารถอน-โอนเงินฝาก ผ่าน Line Official ของสหกรณ์ได้ ซึ่งกำหนดให้สมาชิก ส่งภาพถ่ายคำขอถอนเงินฝากพร้อมหลักฐาน ก่อนเวลา 10.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน เวลา 12.00 น. และระหว่างเวลา 10.00 - 13.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน เวลา 15.00 น. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นั้น

 

บัดนี้ สหกรณ์ ได้เปิด ตัว App CO-OP GO ซึ่งมี function ในการทำธุรกรรมออนไลน์ อย่างครบถ้วน รวมถึงการ ถอน-โอน เงินฝากระหว่างบัญชีสหกรณ์ไปบัญชีธนาคารกรุงไทย ได้ทุกวัน ตลอด 24 ช.ม. ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่า การส่งเอกสารถอน-โอนเงินฝาก ผ่าน Line

ดังนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จึงเห็นชอบปิดการให้บริการถอน-โอน เงินฝากผ่าน Line เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

 

เดือนหน้าสามารถติดตามข่าวสาร “จากโต๊ะประชุมคณะกรรมการดำเนินการ” ได้ทางเว็ปไซต์สหกรณ์ www.025798899.com และรายการ Co-op report