ข่าวสารสหกรณ์
  • 06 ก.ย. 2565
 3,665

28 กันยายน 2565 ครบรอบ 44 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์

UploadImage


ต้นกล้านานาพรรณ ... รังสรรค์ป่าผืนใหญ่

ปี 2521 นายถนอม เปรมรัศมี อธิบดีกรมป่าไม้ ในสมัยนั้น ได้มีบันทึกกรมป่าไม้ ที่ กส 0807 สส/4607 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2521 ถึงข้าราชการกรมป่าไม้ แจ้งให้ทราบถึงผลดีต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่ชี้ให้เห็นทางออกในการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญยามขันสน และได้บอกกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ไว้ 2 ประการ คือ

 

1.  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น หรือฝากเงินในสหกรณ์

2.  ให้เงินกู้แก่สมาชิก สำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์

 

บันทึกกรมป่าไม้ฉบับนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างแท้จริงของสหกรณ์ออทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยมีผู้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อร่วมก่อตั้ง จำนวน 167 คน มีเงินค่าหุ้น จำนวน 15,570 บาท  และได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ ไว้ในประเภทออมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2521


UploadImage


กว่าจะมาเป็น “บ้านสหกรณ์” หลังนี้..คณะกรรมการชุดแล้วชุดเล่า..สมาชิกรุ่นแล้วรุ่นเล่า ต้องเสียสละ เก็บเล็กผสมน้อย ...อดออม ปีแล้วปีเล่า ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่น ที่จะให้สหกรณ์มีบ้านเป็นของตนเอง ..กว่า 40 ปีแห่งความฝันและความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อบ้านหลังนี้  ด้วยความอนุเคราะห์ของกรมป่าไม้ให้ใช้สถานที่ ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาคารแห่งการประหยัดพลังงาน อาคารของมวลสมาชิกสหกรณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมแห่งการประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ทำให้ฝันในวันนั้น..กลายเป็นจริงในวันนี้

 

...ผ่านบ้านมาแล้วหลายหลัง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยมีสมาชิก 167 คน ทุนดำเนินงาน 15,570 บาท ในสมัยท่านอธิบดีถนอม เปรมรัศมี เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแหล่งกลางการออมทรัพย์และการกู้ยืมเงิน และเพื่อเป็นแหล่งสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ พนักงานในสังกัดกรมป่าไม้   

UploadImage
 

สำนักงานเปลี่ยนไปตามเวลาแห่งการเติบโต เมื่อการดำเนินงานของสหกรณ์เติบโตตามอายุขัย จำนวนสมาชิกของสหกรณ์ฯได้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ทำให้พื้นที่ของสำนักงานคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิก ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ จึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ทั้งนี้ เพื่อรองรับการดำเนินงานและธุรกรรมในด้านต่าง ๆ ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ ในช่วงที่ผ่านมา สหกรณ์ผ่านบ้านมาแล้ว 5 หลัง ดังนี้

 

บ้านหลังที่ 1 กองนิติการ ปี 2521 – 2530 (9 ปี) สำนักงานสหกรณ์ตั้งอยู่กับกองนิติการ ชั้น 1 ในขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันคือ สำนักการอนุญาต อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

บ้านหลังที่ 2 มุขหลังห้องประชุม 1  ปี 2530 – 2532 (3 ปี)  สำนักงานสหกรณ์อยู่บริเวณมุขหลังห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันคือพื้นที่ทำการส่วนหนึ่งของ ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารนิเทศ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช


บ้านหลังที่ 3 กองบำรุง ปี 2532 – 2538 (6 ปี)  สำนักงานสหกรณ์อยู่บริเวณห้องทางด้านมุมขวา ของกองบำรุง ซึ่งก็คือ อาคารกริต สามะพุทธิ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในปัจจุบัน

บ้านหลังที่ 4 ตึก สทก.ชั้น 4 ปี 2538 – 2542 (4 ปี)  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ย้ายไปอยู่ทางด้านปีกขวา ชั้น 4  อาคาร สทก. ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

บ้านที่ 5 ชั้นล่าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมป่าไม้  ปี 2543 – 2554 (11 ปี) สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ย้ายไปอยู่ชั้นล่าง  อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมป่าไม้ หรืออาคารเอช สเลด ซึ่งเป็นที่ทำการที่สหกรณ์อาศัยอยู่เป็นเวลานานที่สุดก่อนจะย้ายมาสู่อาคารสำนักงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน

ผ่านมา 44 ปี  กับบ้าน 5 หลัง  ณ วันนี้  อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นบ้านหลังที่ 6 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีสมาชิก 32,542 คน สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  21,246 ล้านบาท จากต้นกล้าเพียงต้นเล็กๆ ได้แผ่กิ่งก้านไพศาล มาเป็นต้นกล้าต้นใหญ่หลังนี้ มีรากฐานที่มั่นคง เกื้อหนุน ค้ำจุนซึ่งกันและกัน เพื่อก้าวเดินต่อไปสู่เส้นทางแห่งความพอเพียงร่วมกันของมวลสมาชิก

 เล่าเรื่องราว บทเพลงจากใจ "จากต้นกล้า สู่ป่าใหญ่"

ดาวน์โหลดเพลง mp3  คลิ๊ก