สาระน่ารู้
  • 16 ก.ย. 2565
 3,558

สมาชิกสมทบเคยลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไปแล้ว สามารถสมัครสมาชิกสมทบใหม่ได้

สมาชิกสมทบที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว จะสามารถสมาชิกสมทบใหม่เป็นครั้งที่ 2 ได้ โดยจะชำระค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกสมทบ 1,000 บาท และจะสมัครสมาชิกสมทบได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น


หากมีการลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบครบ 2 ครั้งแล้ว จะไม่สามารถสมัครสมาชิกสมทบใหม่ได้อีก

 

สมัครสมาชิกสมทบครั้งที่ 2 ได้อย่างไร

1. กรอกแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หัวข้อ 1.2) โดยให้สมาชิก/สมาชิกสมทบที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง และให้ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครรับรอง

 

ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เป็นผู้รับรอง

 

2. เอกสารประกอบใบสมัครสมาชิกสมทบ 

    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด

    • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

    • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน 1 ชุด

    • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

    • หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 

3. เอกสารเพิ่มเติม

    • หนังสือยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินบำนาญ หรือเงินอื่นใด (เฉพาะผู้ที่ต้องการส่งค่าหุ้นรายเดือน และกู้เงิน)

    • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม (กรณีต้องการกู้เงินสหกรณ์ หรือทำประกันโดยความสมัครใจ) 

 

4. วิธีการชำระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียม

จำนวนเงินที่ต้องชำระยื่นพร้อมใบสมัคร

    • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท

    • ค่าหุ้นแรกเข้า (ขั้นต่ำ) 100 บาท

    • เปิดบัญชีออมทรัพย์ (ขั้นต่ำ) 100 บาท

รวม 1,200 บาท

**สำหรับค่าหุ้นและการเปิดบัญชีออมทรัพย์สามารถชำระมากกว่า 100 บาท ได้ตามความประสงค์ของผู้สมัคร

 

การส่งใบสมัครสมาชิกสมทบครั้งที่ 2

    • ส่งใบสมัครด้วยตนเอง : ชำระเป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ (เวลา 8.30 – 15.30 น.)

    • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ : จะต้องโอนชำระเงินค่าสมัครสมาชิกสมทบ ผ่านธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารทหารไทยธนชาต (คลิ๊กดูวิธีการโอนผ่าน Application ของธนาคาร) (คลิ๊กดูวิธีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร) ระบุเลขที่สมาชิก เป็น 500000 รหัสวัตถุประสงค์ 114 และระบุจำนวนเงิน (ขั้นต่ำ) 1,200 บาท เมื่อชำระเงินแล้วให้แนบสำเนาสลิปใบโอนเงินที่ได้รับจากธนาคาร ส่งมาทางไปรษณีย์พร้อมกับชุดใบสมัครสมาชิกสมทบที่

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
 


Infographic

UploadImage


UploadImage  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบ
UploadImage ตัวอย่างการกรอก ใบสมัครสมาชิกสมทบ