ภาพกิจกรรม
  • 15 พ.ย. 2565
 1,370

ประกาศรายชื่อผู้แทนดีเด่น ประจำปี 64-65

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2564 – 2565 กำหนดให้สมาชิก หรือกลุ่มสมาชิก เป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์กำหนด โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจำปี 2564 – 2565 โดยให้เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และการคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 และจะมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นั้น

    

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อและคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว “โดยผู้แทนสมาชิกดีเด่นประจำปี 2564-2565  มีทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

 

1. นายภักดี กาไรภูมิ   สมาชิกเลขที่ 10897 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดลำปาง

2. นายธนกฤต ทองหัวเตย  

สมาชิกเลขที่ 3547 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. นายณรงฤทธิ์ มอบสันเทียะ   สมาชิกเลขที่ 6071 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดชัยภูมิ

4. นายสุรพล เกวี  

สมาชิกเลขที่ 10614 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดตาก
5. นายไพรวัลย์ ไชยหะนาม    สมาชิกเลขที่ 1469 ผู้แทนสมาชิกกลุ่มรักษ์ป่าอีสานตอนล่าง  


Infographic


UploadImage