ข่าวสารสหกรณ์
  • 21 พ.ย. 2565
 3,993

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

UploadImage
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

------------------


ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กำหนดให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นั้น

                       

บัดนี้ การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1.1  นางสาวชารีรัตน์ เปี่ยมคลัง

1.2  นายกิติศักดิ์ คุ้มแก้ว

1.3  นางสาวสุภชาดา สุริยะโสภา

1.4  นางสาวพิชญ์ชญา แก้วสมนึก

1.5  นางสาวอัญชลีพร สีบัวน้อย

1.6  นางสาวปุญชิดา คณิตอัตถากร

                       

2.  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

2.1  นางสาวปัณณภัสร์ ไตรกังวาลวัฒน์

2.2  นายภัทรดนัย สุขบุญส่ง

2.3  นางสาวสิริลักษณ์ แซ่จู

2.4  นางสาวเกศินี สมแก้ว

2.5  นางสาวอัจฉริยาพร นครินทร์สาคร

2.6  นางสาวยุรภรณ์ พีรศักดิ์ภักดี

2.7  นายจิตศนัย เนียมกลัด

2.8  นางสาวเสาวณี อุดมวรรณาเขตร

                       

ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตามเวลา ดังนี้

1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายงานตัวเวลา 09.00 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.30 น.

2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ รายงานตัวเวลา 13.00 น. เริ่มสัมภาษณ์ 13.30 น.

                       

ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการสอบ ทั้งนี้ กรณี มีเหตุผลความจำเป็นอื่นใด สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวันและเวลาการสอบได้ตามความเหมาะสม

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                   

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

UploadImage

 

                                                        

(นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์)

รองประธานกรรมการ

รักษาการแทนประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


เอกสาร