ภาพกิจกรรม
  • 03 ม.ค. 2566
 1,532

ประกาศผลการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ประจำปี 2566


ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ ปี 2566 โดยสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือกลุ่มสมาชิก หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เสนอ “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 - 17 สิงหาคม  2565 และสหกรณ์จะประกาศผลการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ปี 2566 ภายในเดือนธันวาคม 2565 นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดตามระยะเวลาแล้ว คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้เหมาะสมให้ได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” จำนวน 1 ท่าน

UploadImage

คือ คุณบุญถึง ธรรมมะ เลขที่สมาชิก 3934 ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ปฎิบัติงานที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จ.ศรีสะเกษ โดยผู้เสนอชื่อ คือ กลุ่มสมาชิก “รักษ์ป่าอีสานตอนล่าง”


UploadImage

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า นายบุญถึง ธรรมมะ มีคุณสมบัติและจุดเด่นในการเป็นคนดีศรีสหกรณ์มากที่สุดคือ เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างประหยัดอดออม เอื้ออาทรต่อบุคคลและสังคม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะมอบรางวัลคนดีศรีสหกรณ์ 2566 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566

UploadImage


มอบโล่เชิดชูเกียรติ เข็มทองคำน้ำหนัก 1 บาท เสื้อเกียรติยศ และเงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท ให้กับนายบุญถึง ธรรมมะ “คนดีศรีสหกรณ์” และมอบรางวัลให้ผู้เสนอชื่อ "กลุ่มสมาชิกรักษ์ป่าอีสานตอนล่าง จังหวัดศรีสะเกษ” มูลค่า 6,000 บาท มอบรางวัลให้ “หน่วยงานที่คนดีศรีสหกรณ์ ปฏิบัติงานอยู่” มูลค่า 10,000 บาท

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ยึดมั่นวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมคนดี และเราเชื่อว่า “ทำดีต้องได้ดี” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกที่ทำดี ย่อมจะมีผู้เห็นคุณค่าของความดีนั้น ให้เป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป


เอกสาร