กิจกรรมสมาชิก
  • 12 ม.ค. 2566
 3,536

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ รอบที่ 2

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ร่วมตอบ“แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก” ประจำปี 2565 โดยสหกรณ์ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 2 ประเภท คือ

 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการ ในด้านต่างๆ เป็นแบบประเมิน online ผ่าน google form
2. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก โดย สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถทำแบบประเมินการให้บริการ ด้วยการสแกน QR Code ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ หลังการรับการบริการต่างๆ 

 

การจับรางวัลผู้โชคดี จะทำการจับสุ่มจับรางวัล 2 รอบ โดยจับรางวัล รอบที่ 1 ในเดือน ตุลาคม 2565 (คลิ๊กดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลรอบแรก)และ รอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2566 (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรอบเดียว)

 

 

ประกาศผลการจับรางวัลรอบที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2566

 

 

รางวัลผู้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก
 

UploadImage


ผ้าขนหนูอุ่นไอรัก  จำนวน 10 รางวัล

1. เลขที่สมาชิก 518738 บัณฑรวรรณ เพ็ชรพวง

2. เลขที่สมาชิก 4810 สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล

3. เลขที่สมาชิก 506047 สุรินทร์ แข่งขัน

4. เลขที่สมาชิก 21416 ทรรฐธนมณฑน์ หมูแก้วเครือ

5. เลขที่สมาชิก 503356 วราภรณ์ พิทักษ์ธรรมคุณ

6. เลขที่สมาชิก 526857 กันยารัตน์ อ่อนไสว

7. เลขที่สมาชิก 522988 จิราพร โคตรวงค์

8. เลขที่สมาชิก 513962 หทัยรัตน์ ศรีเพ็ญแก้ว

9. เลขที่สมาชิก 19154 นพดล เกษจันทร์

10. เลขที่สมาชิก 16820 วาสนา มณีใหม่

 

 

รางวัลผู้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการ ในด้านต่างๆ "

 

UploadImage
 

กระบอกน้ำออมทรัพย์  จำนวน 20 รางวัล
1. เลขที่สมาชิก 501284 คงศักดิ์ วิเศษสุวรรณภูมิ

2. เลขที่สมาชิก 20685 บุษกร นางงามสำโรง

3. เลขที่สมาชิก 7927 ปิยะพันธ์ แซ่โค้ว

4. เลขที่สมาชิก 522909 สรศักดิ์ แสนโยเมือง

5. เลขที่สมาชิก 21440 พีรณัฐ ชัยณรงค์

6. เลขที่สมาชิก 20437 กติกา พรรณบัวตูม

7. เลขที่สมาชิก 7372 ไพโรจน์ คำโถ

8. เลขที่สมาชิก 9971 ธนิน อินทร์ทอง

9. เลขที่สมาชิก 519222 ธีรัตม์ เบาสันเทียะ

10. เลขที่สมาชิก 501182 กรุณา ชาติกานนท์

11. เลขที่สมาชิก 19234 รุ่งกานต์ โลศิริ

12. เลขที่สมาชิก 18013 จุฑามาศ นิลยงค์

13. เลขที่สมาชิก 14279 กระเษียร สมพีระกุล

14. เลขที่สมาชิก 3915 จารุชาติ ปราชญ์นคร

15. เลขที่สมาชิก 7890 อดิศร คงสมกัน

16. เลขที่สมาชิก 6332 วิเชียร มุตติศานต์

17. เลขที่สมาชิก 10420 กมลชัย เรืองศรี

18. เลขที่สมาชิก 19300 ฐิติรัตน์ อรุณรัตนพงษ์

19. เลขที่สมาชิก 12885 สุพิน อนุบุตร

20. เลขที่สมาชิก 18569 พัสชญาพร พินิจพุทธพงศ์


UploadImage


กล่องถนอมอาหาร จำนวน 10 รางวัล

1. เลขที่สมาชิก13430 พงศ์สันต์ ดำคำ

2. เลขที่สมาชิก10563 วสันต์ จารุศังข์

3. เลขที่สมาชิก 512054 นพวรรณ เทียนบุญ

4. เลขที่สมาชิก 15709 นิภาภรณ์ แซ่เตีย

5. เลขที่สมาชิก 21697 ชุติมา อนุสนธิ์

6. เลขที่สมาชิก 524118 กุลวรา ดรมาน

7. เลขที่สมาชิก 503098 ปุญญพัฒน์ กำจรเจิด

8. เลขที่สมาชิก 10979 อนุกูล ลำใย

9. เลขที่สมาชิก 21649 ชวิศา ชวิศบวรวงศ์

10. เลขที่สมาชิก 19309 ณัฐพร ณ เวชรินทร์
 

UploadImage


เครื่องปั่นน้ำผลไม้  จำนวน 15 รางวัล

1. เลขที่สมาชิก 525074 นภัค ทองภูสวรรค์

2. เลขที่สมาชิก 18485 เบญญาภา ศรีอะรัญ

3. เลขที่สมาชิก 6602 สุรเทพ ทองเสริม

4. เลขที่สมาชิก 524351 รำไพ เป้ยแย้ม

5. เลขที่สมาชิก 19021 รัชนี โชคเจริญ

6. เลขที่สมาชิก 19727 วนิดา ล้ำเลิศวัฒนา

7. เลขที่สมาชิก 17310 สมร ทองโคกสี

8. เลขที่สมาชิก 524772 ธิดาวรรณ ดวงจินดา

9. เลขที่สมาชิก 19977 ปาณิสรา มลิวรรณ์

10. เลขที่สมาชิก 507805 รัตนศักดิ์ ราชสงค์

11. เลขที่สมาชิก 501953 สโรชินี เปียนวม

12. เลขที่สมาชิก 21519 ธาราภรณ์ แย้มวงษ์

13. เลขที่สมาชิก 20502 อาริษา เสมอสา

14. เลขที่สมาชิก 523811 สุธาทิพย์ คงรอด

15. เลขที่สมาชิก 9792 สาโรจน์ บุญพร้อม