ข่าวสารสหกรณ์
  • 19 ม.ค. 2566
 3,098

สารประธานกรรมการดำเนินการ ก้าวต่อไปสู่... ยุคที่ 5

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ดำเนินกิจการก้าวสู่ปีที่ 45 ปี นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของสมาชิกทุกคนที่สหกรณ์ได้ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศ


UploadImage
 

ในรอบปี 2565 นับเป็นปีที่ 3 แห่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีนี้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ได้กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน โครงการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือสมาชิกด้านสินเชื่อ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก โดยการเพิ่มวงเงินกู้และลดดอกเบี้ยเงินกู้ ณ สิ้นปี สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบรวมทั้งสิ้น 8,290 ล้านบาท


UploadImage


การส่งเสริมการออม

โดยมีเงินฝากเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 59 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 49 ล้านบาท ณ สิ้นปี สหกรณ์มีเงินฝากรวมทั้งสิ้น 11,600 ล้านบาท และทุนเรือนหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,905 ล้านบาท


UploadImage


การให้ความช่วยเหลือสมาชิกด้านสวัสดิการ

นับเป็นปีที่สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสูงสุด ส่วนหนึ่งมาจากเงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในรอบปีสหกรณ์ได้จ่ายเงินเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทั้งจากทุนสวัสดิการและจากงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 53 ล้านบาท


UploadImage
 

การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการ

นับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญยิ่งครั้งหนึ่ง โดยสหกรณ์ได้เปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานหลัก (Core COOP System) ที่ใช้งานมานานกว่า 26 ปีเป็นระบบงานหลักใหม่ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เพื่อยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีทางการเงินและความปลอดภัยทางระบบบัญชี

รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิกด้วย Application ใหม่ “CO-OP GO” ครบทุกการทำธุรกรรมออนไลน์ เสมือนการไปสหกรณ์ด้วยปลายนิ้ว


UploadImage


การพัฒนาโครงการ CO-OP Digital

อย่างต่อเนื่องด้วยการเปิด “ห้องเรียนออนไลน์” เรียนที่ไหน เมื่อไรก็ได้ สอบผ่านรับใบประกาศนียบัตรทันที และโครงการ “ยื่นรับสวัสดิการออนไลน์” โดยเริ่มจากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และขยายบริการเป็นสวัสดิการทุกประเภทในช่วงตันปี 2566 เพื่อความสะดวก รวดเร็วซึ่งสมาชิกไม่ต้องยื่นหรือส่งเอกสารขอรับสวัสดิการอีกต่อไปผลการดำเนินงาน

แม้ว่าในปี 2565 สหกรณ์ยังได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ผลการดำเนินงานในภาพรวม โดยเฉพาะกำไรของสหกรณ์ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

โดยมีรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิก 429 ล้านบาท รายได้เงินลงทุนภายนอกและรายได้อื่น ๆ 534 ล้านบาท รวมรายได้ 964 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดำเนินการและดอกเบี้ยรวม 381 ล้านบาท กำไรสุทธิ 583 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มเป็น 22,129 ล้านบาท คณะกรรมการดำเนินการเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.25 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 12.00 

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่สหกรณ์จะก้าวต่อไปสู่ปี 2566 หากเรามองย้อนกลับไปตลอดระยะเวลา 44 ปีที่ผ่านมา  นับจากวันก่อตั้งสหกรณ์ในวันที่ 28 กันยายน 2521 จากสินทรัพย์รวมเริ่มต้น 15,570 บาท สหกรณ์ได้ก้าวผ่านความเหนื่อยยากตามยุคสมัยต่าง ๆ ดังนี้


UploadImage
 

ยุคที่ 1 ยุคแห่งความลำบากในการก่อร่างสร้างตัว

ความยากลำบากในการระดมทุนและการสร้างความเชื่อมั่น 10 ปีแรก สินทรัพย์รวมเพิ่มเป็น 10 ล้านบาท


UploadImage
 

ยุคที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 20 ปีสินทรัพย์รวมครบ 1,000 ล้านบาท

มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ครั้งแรก เปลี่ยนจากเงินกู้ 3 เดือนได้เป็นเงินกู้สามัญ 1 วันได้ เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ CO-OP Phone ตลอด 24 ชั่วโมง เงินกู้วนาเคหะ เริ่มการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก


UploadImage
 

ยุคที่ 3 ทศวรรษแห่งการอดออม 34 ปีสินทรัพย์รวมครบ 10,000 ล้านบาท

เปลี่ยนจากสหกรณ์กู้ทรัพย์เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ จากสหกรณ์เงินขาดเป็นสหกรณ์เงินเหลือ เปิดบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ให้สมาชิกทุกคน บริการใหม่บัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ออมทรัพย์อเนกประสงค์ และออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง บัตรสหกรณ์ ATM เปิดรับสมาชิกสมทบ  เงินกู้เพื่อการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพเสริม ค่ายเยาวชนสหกรณ์ สายใยที่ไม่เกษียณ เริ่มแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ฯลฯ


UploadImage
 

ยุคที่ 4 สหกรณ์ดิจิตอล 45 ปีสินทรัพย์รวมครบ 22,000 ล้านบาท

เมื่อสหกรณ์มีสินทรัพย์รวมมากขึ้นทำให้กำไรมากขึ้น ช่วยลดช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก ทำให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูง ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำลง มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2550  เงินกู้ควิกเบิร์ด กู้เช้าได้บ่าย เพิ่มสวัสดิการสมาชิกเป็น 18 ประเภทจ่ายปีละกว่า 30 ล้าน

Second slide

และยุคที่โลกเชื่อมทุกคนเข้าหากันด้วยโทรศัพท์มือถือ จึงมีโครงการ CO-OP Digital สู่สหกรณ์ยุคใหม่ CO-OP GO ไปสหกรณ์ด้วยปลายนิ้ว ครบทุกการทำธุรกรรมออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์ รับสวัสดิการออนไลน์ สื่อออนไลน์ยุคใหม่ Focus News สรุปข่าวเด่น COOP Talk สัมภาษณ์เจาะลึก และ COOP Report สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ


 

ตลอดระยะเวลา 4 ยุคสมัยที่ผ่านมา

สมาชิกและคณะกรรมการดำเนินการชุดแล้วชุดเล่า ได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันสร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสมตามยุคสมัย ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประสบความสำเร็จ มีความมั่นคง สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นมาเป็นลำดับ

UploadImage

ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่า ความสำเร็จของสหกรณ์เรา เกิดขึ้นได้เพราะพลังความเชื่อมั่นศรัทธา พลังความสามัคคีร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนจากสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมการดำเนินการที่มีมาอย่างยาวนานทุกยุคทุกสมัย


UploadImage
 

ณ โอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

กระผมในนามประธานกรรมการดำเนินการ ขอขอบคุณมวลสมาชิก ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ตลอดจน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จ ความก้าวหน้า ความมั่นคง ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมา จะเป็นทั้งสิ่งเตือนใจ พลังใจ และพลังแห่งความหวัง ให้แก่มวลสมาชิก เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการดำเนินการชุดต่อไป ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิก สร้างความเติบโตมั่นคงให้สหกรณ์ในยุคที่ 5 หรือยุคสมัยต่อไป ตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ตลอดไป

 

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด มีสุขภาพแข็งแรง และสมความปรารถนาทุกประการ

UploadImage

 

    
(นายวิชิต สนธิวณิช)

    ประธานกรรมการดำเนินการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัดUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage