ข่าวสารสหกรณ์
  • 24 ม.ค. 2566
 27,579

เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? คำนวณอย่างไร?

เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? คำนวณอย่างไร?

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 และทุก ๆ ปีในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้น สหกรณ์จะมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทุก ๆ ท่าน สหกรณ์จึงมานำเสนอสาระน่ารู้ ในเรื่อง “เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? แล้ว คำนวณอย่างไร ?” ให้ทุกท่านได้ทราบกัน

 

UploadImage


เงินปันผล... คืออะไร ?

เงินปันผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจำนวนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คูณด้วยอัตราเงินปันผลในปีนั้น ๆ 

UploadImage
 

เงินเฉลี่ยคืน... คืออะไร ?

เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิกผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์กำหนดไว้ในแต่ละปี สมาชิกที่มิได้กู้เงินใด ๆ กับสหกรณ์เลย จะได้รับเฉพาะส่วนของเงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

 

UploadImage
 

เงินปันผล... คำนวณอย่างไร?

ตัวอย่าง นายประหยัด อดออม มีทุนเรือนหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 100,000 บาท ถือหุ้นในปี 2565 เดือนละ 1,000 บาท จะได้เงินปันผล ดังนี้ (ในตัวอย่างนี้ หากที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผล 5.25%)


หน่วย:บาท

วิธีคิดเงินปันผล

วันที่

หุ้น

วิธีคำนวณปันผล 5.25%

เงินปันผล

31 ธ.ค. 64

ยอดยกมา

100,000

หุ้นยกมา x 5.25%

100,000 x 5.25/100

5,250.00

31 ม.ค. 65

1,000

หุ้นรายเดือน x 5.25% x จำนวนวัน / 365

1,000 x 5.25/100 x 335/365

48.18

28 ก.พ. 65

1,000

1,000 x 5.25/100 x 307/365

44.15

31 มี.ค. 65

1,000

1,000 x 5.25/100 x 276/365

39.69

30 เม.ย. 65

1,000

1,000 x 5.25/100 x 246/365

35.38

31 พ.ค. 65

1,000

1,000 x 5.25/100 x 215/365

30.92

30 มิ.ย. 65

1,000

1,000 x 5.25/100 x 185/365

26.61

31 ก.ค. 65

1,000

1,000 x 5.25/100 x 154/365

22.15

31 ส.ค. 65

1,000

1,000 x 5.25/100 x 123/365

17.69

30 ก.ย. 65

1,000

1,000 x 5.25/100 x 93/365

13.37

31 ต.ค. 65

1,000

1,000 x 5.25/100 x 62/365

8.91

30 พ.ย. 65

1,000

1,000 x 5.25/100 x 32/365

4.60

31 ธ.ค. 65

1,000

1,000 x 5.25/100 x 1/365

0.15

รวม

 

 

5,541.80

นายประหยัด อดออม จะได้รับเงินปันผล 5,541.80 บาท 

เงินเฉลี่ยคืน... คำนวณอย่างไร?

ตัวอย่าง นายประหยัด อดออม กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่าง ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี จำนวน 62,170.40 บาท สหกรณ์จะต้องคำนวณจากดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกมีอยู่ ตามที่สมาชิกจ่ายจริงแล้วนำมารวมกัน ดังนั้น จำนวนเงินเฉลี่ยคืน คำนวณได้ดังนี้ (ในตัวอย่างนี้ หากที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืน 12%)

 
วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน
ประเภทเงินกู้
ดอกเบี้ยทั้งปี
วิธีคำนวณเงินเฉลี่ยคืน 12%
เงินเฉลี่ยคืน
กู้ฉุกเฉิน
8,512.60
8,512.60 x 12/100
1,021.51
กู้สามัญทั่วไป
38,521.10
38,521.10 x 12/100
4,622.53
กู้สามัญเพื่อการศึกษา
6,463.25
6,463.25 x 12/100
775.59
กู้สามัญดิจิทัล
8,673.45
8,673.45 x 12/100
1040.81
นายประหยัด อดออม ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
7,460.44
 

เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน

กรณีนายประหยัด อดออม เมื่อรวมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้ว จะได้รับเงินจำนวน 13,002.24 บาท = เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน (5,541.80 + 7,460.44 = 13,002.24 บาท)