ข่าวสารสหกรณ์
  • 06 ก.พ. 2566
 3,533

ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 2566

 

เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงาน ผู้แทนสมาชิกได้มีการเลือกตั้งประธาน และ กรรมการดำเนินการ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระรวมทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง และ ทำการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

UploadImage


โดยตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ที่ว่างลงทั้งหมด 9 ตำแหน่งนั้น ได้มีผู้แทนสมาชิกที่สนใจ เข้ามาช่วยบริหารงานสหกรณ์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 19 คน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกท่านต่างก็แสดงวิสัยทัศน์แนวคิดในการพัฒนาสหกรณ์ให้เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิก โดยมีนายกนกพันธุ์ ขึมจันทร์ ผู้แทนสมาชิกกลุ่มสมาชิกจังหวัดลำปาง เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง


UploadImage


นายกนกพันธุ์ ขึมจันทร์ ผู้แทนสมาชิกกลุ่มสมาชิกจังหวัดลำปาง ประธานกรรมการเลือกตั้ง


UploadImage

UploadImage

UploadImage

ผู้แทนสมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46

UploadImage

การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46


ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566

UploadImage

 

 

โดยผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ประจำปี 2566 จำนวน 1 คน ดังนี้

 

UploadImage

โดยผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ประจำปี 2566 จำนวน 7 คน ดังนี้

 

UploadImage

จากผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการใหม่ 9 คน รวมกับกรรมการดำเนินการชุดเดิมที่ยังไม่ครบวาระอีก 6 คน รวมเป็นคณะกรรมการ 15 คน ดังนี้


รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2566

UploadImage