ภาพกิจกรรม
  • 27 ก.พ. 2566
 618

สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ

    วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด   โดยนายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ

UploadImage

UploadImage

UploadImage