ภาพกิจกรรม
  • 21 มี.ค. 2566
 1,500

สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ศึกษาดูงาน วันจันทร์ ที่ 20 มี.ค. 66

 เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มี.ค. 66 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 ท่าน มาศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง I-Mobile , Application , Infrastructure ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บ การดูแลฐานข้อมูล และภาระงานของเจ้าหน้าที่หลังจากสหกรณ์ใช้ระบบ Application โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และยังมี นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage  
UploadImage

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน

UploadImage

UploadImage

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง I-Mobile , Application , Infrastructure ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บ การดูแลฐานข้อมูล

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด กล่าวขอบคุณ

UploadImage

UploadImage

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage