ข่าวสารสหกรณ์
  • 19 เม.ย. 2566
 17,495

ระเบียบเงินกู้สามัญใหม่!! กู้ได้มากขึ้น ผ่อนน้อยลง ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้สมาชิกที่สิทธิ์กู้เต็ม

Highlight

  • สำหรับสมาชิกเท่านั้น
  • วงเงินกู้สูงสุด 3.5 ล้านบาท
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระ เพิ่มเป็น 180 งวด *จากเดิม 150 งวด 
  • เกณฑ์ภาระหนี้ต่อรายได้ เพิ่มเป็น ไม่เกิน 75% *จากเดิม 70% 
  • เกณฑ์การถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 15% ของยอดกู้ จากเดิม 20% 
  • ดอกเบี้ย 5.40% แถมได้รับเงินเฉลี่ยคืน
  • ยื่นกู้สามัญต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม ตามเบี้ยที่สหกรณ์กำหนด
  • เริ่ม 1 พ.ค. 66  

 

 

ระเบียบเงินกู้สามัญใหม่!! ขยายภาระหนี้ ผ่อนนานขึ้น+ผ่อนต่อเดือนน้อยลง กู้สูงสุด 3.5 ล้านบาท ผ่อนนาน 180 งวด เริ่มใช้ 1 พ.ค. 66

 

ระเบียบเงินกู้สามัญใหม่!! กู้สูงสุด 3.5 ล้านบาท ผ่อนนาน 180 งวด เริ่มใช้ 1 พ.ค. 66

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่สมาชิก อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่สิทธิ์กู้เต็มวงเงินไปแล้ว มีสิทธิ์สามารถกู้ได้


UploadImage

สำหรับรายละเอียดสำคัญ ที่แก้ไขมี 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้


UploadImage

1. ขยายงวดผ่อนชำระหนี้ จาก 150 งวด *เพิ่มเป็น 180 งวด

ทำให้การชำระหนี้ ต่อเดือนน้อยลง เหลือเงินใช้ต่อเดือนมากขึ้น

 

UploadImage
 

2. กู้สามัญต้องมีหุ้นกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 20% ของจำนวนเงินกู้ *แก้ไขเป็น ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า 15% ของจำนวนเงินกู้

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ต้องการกู้สามัญ แต่ยังมีหุ้นไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ให้กู้ได้ง่ายขึ้น หรือ สมาชิกที่ต้องการกู้ แต่หุ้นยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องโดนหักจากเงินกู้ไประดมหุ้น จะถูกหักเงินเพื่อระดมหุ้นน้อยลง จึงทำให้สมาชิกเหลือเงินกู้มากขึ้น

 

UploadImage

3. ขยายเกณฑ์ภาระหนี้ต่อรายได้ เพิ่มเป็น ไม่เกิน 75% *จากเดิม 70%

สมาชิกที่มีภาระชำระหนี้เต็ม 70% ของเงินเดือนไปแล้ว สหกรณ์ขยายภาระหนี้ต่อรายได้เพิ่มเป็น 75%  ทำให้มีสิทธิ์กู้เพิ่มได้ *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของสมาชิก และหนี้ภายนอกที่สมาชิกมี


UploadImage
 

หลักเกณฑ์

    • สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน

    • จำนวนเงินกู้สามัญรวมกันทุกประเภทต้องไม่เกิน 3.5 ล้านบาทและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 75

    • ยื่นคำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญได้ที่สหกรณ์หรือส่งทางไปรษณีย์

    • คำขอกู้เงินต้องมีผู้บังคับบัญชาระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผ่านหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ลงนามรับรองคำขอกู้

    • จะต้องมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินกู้

    • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

    • ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน

    • ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 180 งวด 

วิธีการชำระเงินกู้

    • หักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

    • คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ (คลิ๊กดาวน์โหลด)

    • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้ 

    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้

    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน

* สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญทุกประเภทต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม ตามเบี้ยประกันที่สหกรณ์กำหนด 

UploadImage
 

หลักประกันสำหรับเงินกู้

การใช้บุคคลค้ำประกัน
จำนวนเงินกู้ไม่เกิน (บาท) จำนวนผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า (คน)
300,000 2
600,000 4
1,000,000 5
1,500,000 6
กู้เกินกว่า 1,500,000  8
 

 

หมายเหตุ    

    • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์

    • สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์กู้สามัญ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด มาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้

    • Fax : 02 579 9774

    • Line Official Account : @forestcoop

    • E-mail : [email protected] 
 

Infographic


UploadImage