ภาพกิจกรรม
  • 13 ก.ค. 2566
 1,480

สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดี ที่ 13 ก.ค. 66

ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านระบบงานของสหกรณ์ โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และยังมี นายณรงค์ มหรรณพ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นายณรงค์ ทองขจร รองประธานกรรมการ คนที่ 4 นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ นายภูดิท จันทะเรือง กรรมการ นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล ที่ปรึกษา นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ และนายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน


UploadImage

UploadImage
 

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยาย เรื่องระบบงานของสหกรณ์ สอ.ปม. และมีการถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความรู้และการลงทุนระหว่างสหกรณ์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

นายพีรพล สุขวิบูลย์ เหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน


UploadImage

UploadImage


มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage