ภาพกิจกรรม
  • 17 ก.ค. 2566
 2,811

สอ.พนักงานไออาร์พีซี จำกัด ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 66

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และยังมีนางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม รองประธานกรรมการ คนที่ 3 นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ กรรมการ นายสุภาพ คำแฝง เลขานุการ และฝ่ายจัดการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ และนายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน


UploadImage

UploadImage


ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการ การให้บริการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สอ.ปม. และมีการถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสหกรณ์


UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

นายวีระศักดิ์ ลาภพรประเสริฐ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด กล่าวขอบคุณการเยี่ยมชมดูงาน


UploadImage

UploadImage


มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

UploadImage