ข่าวสารสหกรณ์
  • 10 ส.ค. 2566
 927

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้
 

1. การประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์ประจำปี 2566

ตามที่สหกรณ์ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสหกรณ์ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ในปัจจุบันมีศูนย์ประสานงานทั้งสิ้น 10 แห่ง ดังนี้ ศูนย์ประสานงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงราย ลำปาง ตาก นครราชสีมา ขอนแก่น ปราจีนบุรี ชลบุรี และศูนย์ประสานงานจังหวัดแพร่ ซึ่งในปีนี้การประเมินจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและการประเมินความจำเป็นของศูนย์ประสานงาน


วิธีการประเมินมีดังนี้

1. สหกรณ์ได้จัดส่งป้ายประชาสัมพันธ์ QR CODE แบบประเมินความพึงพอใจให้ศูนย์ประสานงาน เพื่อให้สมาชิกที่สังกัดกลุ่มเลือกตั้ง และสมาชิกสมทบที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานตอบแบบประเมินโดยการสแกน QR CODE เพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์

2. สมาชิกต้องตอบแบบประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มเลือกตั้ง

ผู้ประเมิน

1. สมาชิกที่สังกัดกลุ่มเลือกตั้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานนั้น ๆ และใกล้เคียง

2. สมาชิกสมทบที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานนั้น ๆ และใกล้เคียง

ระยะเวลาการตอบแบบประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 

สหกรณ์จะมอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ตอบแบบประเมิน ดังนี้

- ลำดับที่  1 ของแต่ละศูนย์ฯ จะได้รับกล่องถนอมอาหาร

- ลำดับที่  9 และลำดับที่ 21 ของแต่ละศูนย์ฯ จะได้รับกระเป๋าเป้ Coop Digital

- ลำดับที่ 25 และลำดับที่ 28 ของแต่ละศูนย์ฯ จะได้รับกระบอกน้ำออมทรัพย์

- ลำดับที่ 46 ของแต่ละศูนย์ฯ จะได้รับเครื่องปั่นน้ำผลไม้   
   

ผลการประเมิน

สหกรณ์จะแจ้งผลการประเมินให้ศูนย์ประสานงานทราบภายในเดือนธันวาคม 2566


2. ปรับโปรโมชั่นการให้กู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ และแก้ไขระเบียบขยายงวดผ่อนชำระเป็น 420 งวด

เพื่อความมั่นคงของสมาชิก สหกรณ์มีการให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสำหรับสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นซื้อห้องชุด หรือบ้านพร้อมที่ดิน ปลูกสร้างบ้านในที่ดินตนเอง คู่สมรส หรือบุตร ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับโปรโมชั่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก 0% 6 เดือนแรก เดือนที่ 7 เป็นต้นไปดอกเบี้ย 4.85% ต่อปีห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี ประเภทที่ 2 ดอกเบี้ยลอยตัว 4.85% ต่อปีไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้ และสามารถผ่อนนานสูงสุดถึง 420 งวด หรืออายุไม่เกิน 75 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ท่านใดยังไม่มีบ้านและสนใจในการกู้พิเศษเพื่อการเคหะ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ หรือประสานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในวันและเวลาทำการได้ค่ะ
 

สำหรับเงินกู้พิเศษหุ้น หรือเงินกู้พิเศษเงินฝาก กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้นหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ต่อสหกรณ์ และสามารถผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 420 งวดเช่นกันค่ะ

 

3. แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2566 เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566

จากเดิมที่สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกถือหุ้นตามอัตราส่วนเงินได้รายเดือนสูงสุดเดือนละ 3,300 บาท แต่เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของสหกรณ์ คณะกรรมการจึงมีมติปรับลดการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก ตามอัตราส่วนเงินได้รายเดือนสูงสุดจากเดิม 3,300 บาท เหลือเพียง 2,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางการถือหุ้นรายเดือน ตามอัตราส่วนเงินได้รายเดือน

UploadImage

นอกจากการปรับค่าหุ้นตามฐานเงินเดือนดังกล่าวแล้ว ยังมีประเด็นสำคัญๆ เกี่ยวกับระเบียบหุ้น ดังนี้

    1. สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 หุ้น หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 หุ้น เว้นแต่เป็นการซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อ ให้มูลค่าหุ้นเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

    2. สมาชิกที่ถือหุ้นในสหกรณ์ครบ 250,000 หุ้น ไม่สามารถถือหุ้นรายเดือนหรือซื้อหุ้นเพิ่มได้

    3. สมาชิกที่ถือหุ้นเกินกว่า 250,000 หุ้น ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงหุ้นตามที่มีอยู่ และไม่สามารถถือหุ้นรายเดือนหรือซื้อหุ้นเพิ่มได้

    4. สมาชิกที่โอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื่นให้รับโอนหุ้นได้ไม่เกิน 100,000 หุ้น สำหรับหุ้นส่วนที่เกินจำนวนดังกล่าวสหกรณ์นำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์

    5. สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์หลังจากเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ จะต้องถือหุ้นเป็นรายเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ 50 หุ้น แต่ไม่เกิน 1,000 หุ้น และสามารถขอซื้อหุ้นเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 หุ้น


4. แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยการให้บริการสำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2566เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566

เพื่อให้การให้บริการสำหรับสมาชิกสมทบเกี่ยวกับหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้นของสมาชิก คณะกรรมการจึงมีมติกำหนดการซื้อหุ้นของสมาชิกสมทบ ดังนี้   

    1. การซื้อหุ้นรายเดือนของสมาชิกสมทบให้กระทำได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 หุ้น โดยชำระเป็นเงินสด หรือหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีอยู่ในสหกรณ์ หรือหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกสมทบ หรือหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกโดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้นั้น  ทั้งนี้ สมาชิกสมทบงดซื้อหุ้นเมื่อใดก็ได้

    2. สมาชิกสมทบจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเดือนละ 1,000 หุ้น ทั้งนี้ สมาชิกสมทบรายหนึ่งจะถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 100,000 หุ้น


สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ในช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น line : @forestcoop เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com Instagram Facebook

รวมทั้งรายการ Focus News,Co-op report ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารของสหกรณ์ค่ะ