• 29 ส.ค. 2566
 224

วิธีการสมัคร และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง


UploadImage
 

ต่างประเทศ (ประเทศจีน , ประเทศเวียดนาม)

1. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมัคร)


2. ชำระเงินมัดจำ ค่าลงทะเบียนร่วมโครงการ ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10,000 บาท (และต้องชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 16 ต.ค.66)

 

3. เตรียมเอกสารเดินทางต่างประเทศ

 • (ประเทศเวียดนาม) สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • (ประเทศจีน) หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

4. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์

 • เอกสารใบสมัคร
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
 • เอกสารการเดินทางต่างประเทศ

สมาชิกสามารถส่งเอกสารได้ทุกช่องทางสหกรณ์

 • เคาน์เตอร์สหกรณ์
 • Fax: 02 579 9774
 • Line Official : @Forestcoop
 • Email : [email protected]

 

ภายในประเทศ (จังหวัดกาญจนบุรี)

1. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

2. ชำระเงินมัดจำ ค่าลงทะเบียนร่วมโครงการ ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,000 บาท (และต้องชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 16 ต.ค.66)

 

3. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์

 • เอกสารใบสมัคร
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงิน

สมาชิกสามารถส่งเอกสารได้ทุกช่องทางสหกรณ์

 • เคาน์เตอร์สหกรณ์
 • Fax: 02 579 9774
 • Line Official : @Forestcoop
 • Email : [email protected]
  

 

 

UploadImage


ทัศนศึกษา ประเทศจีนคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า  สมาชิกจ่ายเพิ่ม 21,900 บาท

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2566 ส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว คนละ 21,900 บาท ( ราคาเต็ม 28,900 บาท โดยสหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท) *ชำระมัดจำจำนวน 10,000 บาท ในวันสมัคร และ ชำระส่วนที่เหลือจำนวน 11,900 บาท ภายในวันที่ 16 ต.ค. 66
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 28,900 บาท *ชำระมัดจำจำนวน 10,000 บาท ในวันสมัคร และ ชำระส่วนที่เหลือจำนวน 18,900 บาท ภายในวันที่ 16 ต.ค. 66 * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว


ทัศนศึกษา ประเทศเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์  สมาชิกจ่ายเพิ่ม 10,555 บาท

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2566 ส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว คนละ 10,555 บาท ( ราคาเต็ม 17,555 บาท โดยสหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท) *ชำระมัดจำนวน 10,000 บาท ในวันสมัคร และ ชำระส่วนที่เหลือจำนวน 555 บาท ภายในวันที่ 6 ต.ค. 66
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 17,555 บาท (เต็มจำนวน) *ชำระมัดจำจำนวน 10,000 บาท ในวันสมัคร และ ชำระส่วนที่เหลือจำนวน 7,555 บาท ภายในวันที่ 6 ต.ค. 66 * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว

ทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2566 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 7,000 บาท เพื่อเป็นค่าทัวร์ 6,200 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 800 บาท (สมาชิกชำระมัดจำคนละ 1,000 บาท โดยสหกรณ์จะคืนเงินมัดจำให้ในวันเดินทาง)
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 6,200 บาท *ชำระมัดจำ จำนวน 1,000 บาท ในวันสมัคร และ ชำระส่วนที่เหลือจำนวน 5,200 บาท ภายในวันที่ 16 ต.ค. 66 * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว