ข่าวสารสหกรณ์
  • 13 พ.ย. 2566
 4,309

มีหนี้สามัญมากกว่าหุ้น สามารถลดส่งหุ้นรายเดือนได้ เหลือขั้นต่ำ 1,200บาท/เดือน

Highlight

  • ลดค่าหุ้นรายเดือนเหลือ ชำระขั้นต่ำ 1,200 บาท/เดือน
  • สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญมากกว่ามูลค่าหุ้น
  • ต้องมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 15% ของจำนวนเงินกู้
  • ลดการถือหุ้นรายเดือน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
  • คลิ๊ก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


 
UploadImage

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2566

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

------------------


อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 82 (27) และข้อ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 46 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มีมติให้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยหุ้น  พ.ศ. 2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยหุ้น   พ.ศ. 2566 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

 

“ข้อ 6 สมาชิกที่ถือหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือถือหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 10,000 หุ้น และมีหนี้เงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น และ/หรือมีหนี้เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษที่ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน และ/หรือมีหนี้เงินกู้ที่ใช้เงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกัน สามารถงดหรือลดการชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้

สมาชิกนอกจากที่กล่าวในวรรคแรกที่มีหนี้เงินกู้สามัญมากกว่ามูลค่าหุ้น และถือหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินกู้ สามารถลดการถือหุ้นรายเดือนได้คราวละไม่เกิน 2 ปี แต่ต้องถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ 120 หุ้น


สมาชิกที่จะงดหรือลดการชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ”

        ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

               ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 

UploadImage

 

(นายธนโรจน์ โพธิสาโร)

    ประธานกรรมการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 


UploadImage