ข่าวสารสหกรณ์
  • 23 พ.ย. 2566
 1,340

สอ.ปม. ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2566 “เป็นระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์”

สอ.ปม. ได้รับการจัดระดับมาตรฐาน “เป็นระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์”

 

จากเดิมกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายการจัดมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดี และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รักษาระดับมาตรฐานในระดับดีเลิศมาทุกๆปี


และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ใหม่ เป็นเกณฑ์ 2 ระดับ คือ ระดับผ่านมาตรฐานสหกรณ์ และ ระดับไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์
 

ซึ่งในปี 2566 นี้ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงทำให้ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

UploadImage

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงและก่อเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิกต่อไป


เอกสาร