ภาพกิจกรรม
  • 02 ก.พ. 2567
 2,108

2 ก.พ. 67 สอ.ปม. จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ประสานงาน ปี 67

 

ในวันศุกร์ที่ 2 ก.พ.67 สหกรณ์ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ปี 67 ณ ห้องประชุม 402 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage


เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถให้บริการสมาชิก และเชื่อมโยงการดำเนินงานต่าง ๆ ระหว่างศูนย์ประสานงานฯ กลุ่มสมาชิก และสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


UploadImage

UploadImage
 

โดยมีตัวแทนจากศูนย์ประสานงาน เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 10 ศูนย์ประสานงาน เพื่อร่วมเสนอข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน และ แนวทางพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นให้ก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่มวลสมาชิกทั่วภูมิภาค