ข่าวสารสหกรณ์
  • 05 ก.พ. 2567
 3,430

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

 

เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงาน ผู้แทนสมาชิกได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ แทนคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมที่หมดวาระรวมทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง และ ทำการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

UploadImage


โดยตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ที่ว่างลงทั้งหมด 8 ตำแหน่งนั้น ได้มีผู้แทนสมาชิกที่สนใจ เข้ามาช่วยบริหารงานสหกรณ์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 24 คน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกท่านต่างก็แสดงวิสัยทัศน์แนวคิดในการพัฒนาสหกรณ์ให้เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิก โดยมีนายกนกพันธุ์ ขึมจันทร์ ผู้แทนสมาชิกกลุ่มสมาชิกจังหวัดลำปาง เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง
 

UploadImage


นายกนกพันธุ์ ขึมจันทร์ ผู้แทนสมาชิกกลุ่มสมาชิกจังหวัดลำปาง ประธานกรรมการเลือกตั้ง


UploadImage

UploadImage

UploadImage

ผู้แทนสมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47

UploadImage

การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47โดยผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่ 47 ประจำปี 2567 จำนวน 8 คน ดังนี้

 

UploadImage

ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2567

UploadImage