ภาพกิจกรรม
  • 13 ก.พ. 2567
 2,009

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ นำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน วันจันทร์ ที่ 12 ก.พ. 67

ในวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 144 คน มาศึกษาดูงาน ของสอ.กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อให้นิสิต ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ในการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนบทบาทและทิศทาง ในการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเงิน ในประเทศไทย
 

โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ ร่วมให้การต้อนรับคณะนิสิต และให้ความรู้ในด้านการ ดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ภาพบรรยายกาศโดยรวมให้นิสิต ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พร้อมมอบของที่ระลึก

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage