ข่าวสารสหกรณ์
  • 13 ก.พ. 2567
 3,255

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2567

คณะกรรมการดำเนินการ


 
 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ประธานกรรมการ

นายณรงค์ มหรรณพ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายณรงค์ ทองขจร
รองประธานกรรมการ คนที่ 4

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
เหรัญญิก

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
กรรมการ

นายชัยยันต์ คำป้อ
กรรมการ

นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
กรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
กรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
กรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
เลขานุการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ


 

คณะอนุกรรมการการลงทุน

โดยมีอำนาจหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

- รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

- พิจารณาในการนำเงินสหกรณ์ไปฝาก การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นและการนำเงินไปลงทุนตามกฎหมายสหกรณ์

- ประเมิน ติดตาม กำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม

 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ประธานอนุกรรมการ

นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
อนุกรรมการ

นายณรงค์ ทองขจร
อนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการ

นายชัยยันต์ คำป้อ
อนุกรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
อนุกรรมการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
อนุกรรมการ

นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
อนุกรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีอำนาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และกรอบนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ

- มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

- ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- รายงานแผนการดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการสหกรณ์
 

 

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
อนุกรรมการ

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
อนุกรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการอำนวยการ


โดยมีอำนาจหน้าที่ ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์

- ควบคุมการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที

- เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์

- ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำปี รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

- ทำนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
 

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
ประธานอนุกรรมการ

นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
อนุกรรมการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
อนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
อนุกรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการและเลขานุการ

 


 

คณะอนุกรรมการเงินกู้


โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ
- ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิก สมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายให้เงินกู้นั้น

- ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

- ดูแลติดตามการชำระหนี้ของสมาชิก สมาชิกสมทบ ผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา 

- ตรวจสอบพิจารณาให้ได้ข้อเท็จจริงและรายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการดำเนินการ
 

 

 

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
อนุกรรมการ

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
อนุกรรมการ

นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
อนุกรรมการและเลขานุการ


 

คณะอนุกรรมการศึกษา และ ประชาสัมพันธ์

โดยมีอำนาจหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์

- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอกได้รับทราบ

- ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกสมทบ

- ให้การศึกษาอบรมเผยแพร่แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ ถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ

- ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งใน และ นอกประเทศไทย เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอแก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิก และ สมาชิกสมทบ ตามความเหมาะสม

 

 

 

นายชัยยันต์ คำป้อ
ประธานอนุกรรมการ

นายณรงค์ ทองขจร
อนุกรรมการ

นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
อนุกรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
อนุกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
อนุกรรมการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
อนุกรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
อนุกรรมการและเลขานุการ