ข่าวสารสหกรณ์
 • 28 ก.พ. 2567
 11,009

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ทุกประเภท เริ่ม 1 มี.ค.67

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ทุกประเภท
* ยกเว้น เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ , เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ , เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน

 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสถานการณ์การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ข้อ 118 (1) , ข้อ 118(4) , ข้อ 118 (13)

 

และ ระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2566 ข้อ 12  และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ข้อ 57 วรรคสอง  และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2565 ข้อ 14 วรรคสอง


คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 47 ในคราวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินให้กู้แก่สมาชิก ดังนี้
 

1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ของสมาชิก 

 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จากเดิม ดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี เหลือ 5.20% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญทั่วไป จากเดิม ดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี เหลือ 5.20% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญดิจิทัล จากเดิม ดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี เหลือ 5.20% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา จากเดิม ดอกเบี้ย 3.80 % ต่อปี เหลือ 3.60% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม จากเดิม ดอกเบี้ย 3.80 % ต่อปี เหลือ 3.60% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน จากเดิม ดอกเบี้ย 3.80 % ต่อปี เหลือ 3.60% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จากเดิม ดอกเบี้ย 3.80 % ต่อปี เหลือ 3.60% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว จากเดิม ดอกเบี้ย 3.80 % ต่อปี เหลือ 3.60% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว จากเดิม ดอกเบี้ย 5.40 % ต่อปี เหลือ 5.20% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ จากเดิม ดอกเบี้ย 3.80 % ต่อปี เหลือ 3.60% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน จากเดิม ดอกเบี้ย 3.80 % ต่อปี เหลือ 3.60% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญที่รับชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน จากเดิม ดอกเบี้ย 3.05 % ต่อปี เหลือ 1% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญซึ่งยอดเงินกู้ไม่เกิน 90% ของหุ้น จากเดิม 5.20 % ต่อปี เหลือ 5.00% ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษหุ้น จากเดิม ดอกเบี้ย 5.20 % ต่อปี เหลือ 5.00% ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเงินฝาก จากเดิม ดอกเบี้ย 3.80 % ต่อปี เหลือ 3.60% ต่อปี 
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากเดิม ดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี เหลือ 5.20% ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ จากเดิม ดอกเบี้ย 4.25 % ต่อปี เหลือ 4.05% ต่อปี

2. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ของสมาชิกสมทบ 

 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จากเดิม ดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี เหลือ 5.20% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญซึ่งยอดเงินกู้ไม่เกิน 90% ของหุ้น จากเดิม 5.20 % ต่อปี เหลือ 5.00% ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษหุ้น จากเดิม ดอกเบี้ย 5.20 % ต่อปี เหลือ 5.00% ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเงินฝาก จากเดิม ดอกเบี้ย 3.80 % ต่อปี เหลือ 3.60% ต่อปี

3. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

 • ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จากเดิม ดอกเบี้ย  2.00% ต่อปี เหลือ 1.70% ต่อปี
 • ออมทรัพย์พิเศษ จากเดิม ดอกเบี้ย  2.25 % ต่อปี เหลือ 2.00 % ต่อปี
 • ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข จากเดิม ดอกเบี้ย  3.00 % ต่อปี เหลือ 2.75% ต่อปี
 • ออมทรัพย์อเนกประสงค์ จากเดิม ดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี เหลือ 1.70% ต่อปี
 • ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จากเดิม ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี เหลือ 2.75% ต่อปี

InfographicUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
เอกสาร