ภาพกิจกรรม
  • 03 เม.ย. 2567
 391

สอ.ปม. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการภาคีสหกรณ์ บางเขน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 3 เม.ย. 67

    ในวันพุธที่ 3 เม.ย. 67 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ภาคีสหกรณ์บางเขน ในหัวข้อเรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อนโยบายของรัฐที่กำกับดูแลสหกรณ์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ คือ นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นายไพบูลย์ แก้วเพทาย ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จำกัด ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สอ.กรมพัฒนาชุมชน จำกัด นายบุญธรรม เดชบุญ ประธานกรรมการ สอ.ครูนครราชสีมา จำกัด และดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ สอ.มก.

    สอ.ปม. ได้มีกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 17 ท่าน นำโดย นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม รองประธานกรรมการ คนที่ 3 นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ พร้อมฝ่ายจัดการ เพื่อนำความรู้ครั้งนี้มาปรับใช้กับการบริหารงานของ สอ.ปม. ให้มีประสิทธิภาพในการบริการสมาชิกและพัฒนางานสหกรณ์ให้ทันยุคสมัยตามนโยบายของรัฐ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage