ภาพกิจกรรม
  • 24 พ.ค. 2567
 321

สอ.ปม. ศึกษาดูงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 23 พ.ค 67

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ไปศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
 

โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการพร้อมฝ่ายจัดการ มาศึกษาดูงานของชสอ. เนื่องจากเห็นว่าเป็นต้นแบบองค์กรท่ีมีกลยุทธ์การบริหารงานที่ประสบความสําเร็จและเป็นองค์กรที่เหมาะแก่การเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้  และนอกจากนี้เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการและฝ่ายจัดการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็น สมาชิกของสส.ชสอ. จึงได้มาศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาปรับใช้กับสหกรณ์


ชสอ.นำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์

UploadImage

UploadImage


UploadImage
 

UploadImage

รับฟังการบรรยาย เรื่อง การลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

UploadImage

ศึกษาดูงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ประโยชน์การเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

UploadImage