ข่าวสารสหกรณ์
  • 12 มิ.ย. 2567
 260

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเดือนพฤษภาคม สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้

1.การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สำหรับปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2568-2569

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำหนดให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งผู้แทนสมาชิกชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศกำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2567 สำหรับปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2568-2569 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกในวันที่ 4 ตุลาคม 2567


สหกรณ์จึงได้ประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งแรกและรายชื่อสมาชิกที่สังกัดแต่ละกลุ่มตามที่สมาชิกสังกัดในหน่วยงานหรือตามกลุ่มที่จัดตั้ง โดยส่งหนังสือไปยังหัวหน้าหน่วยงานและกลุ่มจัดตั้ง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ กำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกมีดังนี้
 

UploadImage

 

    สำหรับสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขอย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิก หรือขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิกใหม่ โปรดแจ้งให้สหกรณ์ทราบตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว๊ปไซต์สหกรณ์ www.025798899.com ข้อ11.9 คำขอเปลี่ยนแปลงสังกัดกลุ่มสมาชิก (ผส.09) หรือข้อ 11.10 คำขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิก (ผส.10) ซึ่งสมาชิกต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากสิ้นสุดการขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ กรณีขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ สมาชิกต้องรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คนทั้งนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อกลุ่ม และรายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มแต่ละกลุ่ม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

2.โครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์ (Tik Tok) หัวข้อ “สมาชิกสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สหกรณ์”

ปัจจุบันสหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ระหว่างสหกรณ์และสมาชิก เพื่อเป็นการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายมากขึ้น สหกรณ์เห็นว่าปัจจุบันมีสื่อที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เข้าถึงง่าย สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย นั้นก็คือ TikTok  ซึ่งสหกรณ์เองก็กำลังสร้างช่องทางสื่อนี้เพิ่มขึ้น  และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกและสมาชิกสมทบได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ TikTok  คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จึงเห็นควรจัดโครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์ (Tik Tok)

 

รายละเอียดหัวข้อ “สมาชิกสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สหกรณ์” มีหัวข้อผลิตสื่อวีดิทัศน์ (Tik Tok) 5 เรื่องดังนี้

UploadImage

 

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

1. เปิดรับสมัครผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2567

2. กำหนดส่งวีดิทัศน์ (Tik Tok) วันที่พิจารณา วันที่ประกาศผลและเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้


UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage

การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดและของรางวัล จะดำเนินการ 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 เมื่อส่งผลงานเข้าประกวดและผ่านเกณฑ์การพิจารณา และสหกรณ์นำไปเผยแพร่ จะได้รับเสื้อยืด Forest Co-op จำนวน 20 รางวัล/ครั้ง และรางวัลชมเชย (หมอนผ้าห่มสหกรณ์) จำนวน 20 รางวัล/ครั้ง

 

เกณฑ์การพิจารณาผลงานโครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์ (Tik Tok)

ส่วนที่ 1 :ความเข้าใจและความถูกต้องของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 30 คะแนน

- ความเข้าใจเนื้อหา 15 คะแนน

- ความถูกต้องของเนื้อหา 15 คะแนน

ส่วนที่ 2 : การสร้างสรรค์สหกรณ์ในมุมมองสร้างสรรค์ 20 คะแนน

- แนวคิดแปลกใหม่ในการพัฒนาสหกรณ์ 10 คะแนน

- แนวคิดเชิงบวกไร้อคติ 10 คะแนน

ส่วนที่ 3 : การนำเสนอเนื้อหาการเขียนบทและการลำดับเรื่องให้น่าสนใจ 20 คะแนน

- เนื้อหาน่าสนใจ 10 คะแนน

- ลำดับเรื่องเข้าใจง่าย 10 คะแนน

ส่วนที่ 4 : เทคนิคและคุณภาพของการถ่ายทำที่สร้างสรรค์สมบูรณ์ 15 คะแนน

ส่วนที่ 5 : การตัดต่อผลงานนำเสนออย่างสร้างสรรค์และลงตัวกับเนื้อหา 15 คะแนน

รวมทั้งหมด 100 คะแนน

 

รอบที่ 2 เมื่อนำผลงานจากรอบที่ 1 ไปเผยแพร่แล้วเป็นเวลา 25 วัน สหกรณ์จะพิจารณาจำนวนยอด View ของแต่ละคลิปในแต่ละเดือน คลิปที่ได้รับยอด View สูงสุด 2 ลำดับ จะได้รับเสื้อแจ๊คเก็ต Forest Co-op จำนวน 2 รางวัล/ครั้ง

รอบที่ 3 ผลงานที่เผยแพร่ทุกคลิปจนถึงวันที่ 6 มกราคม 2568 สหกรณ์จะพิจารณาจำนวนยอด View คลิปที่ได้รับยอด View สูงสุด จำนวน 1 คลิป จะได้รับรางวัลเป็นตู้เย็น 2 ประตู จำนวน 1 รางวัล

 

รวมของรางวัล

รอบที่ 1 เสื้อยืด Forest Co-op จำนวน 100 รางวัล

       หมอนผ้าห่มสหกรณ์  จำนวน 100 รางวัล

รอบที่ 2 เสื้อแจ๊คเก็ต Forest Co-op จำนวน 10 รางวัล

รอบที่ 3 ตู้เย็น 2 ประตู จำนวน 1 รางวัล

    

กติกาการสมัคร

1.ผลงานต้องตรงตามหัวข้อ “สมาชิกสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สหกรณ์” ในการนำเสนอมีมุมมอง สื่อความหมาย มีความคิดสร้างสรรค์

2.ถ่ายคลิปวีดีโอขนาด 16:9 แนวตั้ง (1920x1080 px) ความยาวไม่ต่ำกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 1 นาที

3.คลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องขึ้นต้นด้วยโลโก้สหกรณ์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www. 025798899. com

4.คลิปผลงานจะต้องใช้เทคนิคการถ่ายทำด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

การส่งผลงาน

ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์ (Tik Tok) ผ่าน Google Form ใน www. 025798899. com พร้อมแนบลิงค์อัพโหลดไฟล์วีดีโอในแบบฟอร์มลงทะเบียน สมาชิกและสมาชิกสมทบท่านใดต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สหกรณ์