ข่าวสารสหกรณ์
  • 17 มิ.ย. 2567
 321

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้จัดการส่วนการเงิน

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง รองผู้จัดการส่วนการเงิน

------------------

                 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกรองผู้จัดการส่วนการเงิน จำนวน 1 อัตรา นั้น

                       

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกรองผู้จัดการส่วนการเงินเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โดยให้มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังนี้

                       

บุคคลภายใน เข้าสอบในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.

1. นางขวัญพนิต  นุชสวาท

2. นางวิไลวรรณ  นิวาสเวช

 

บุคคลภายนอก เข้าสอบในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ทั้งนี้ ให้นําหลักฐานใบสมัครฉบับจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

1. นางสาวกรรณิกา กัญชะนะ

2. นายลุตฟี  ตาเฮ

3. นางสาวณัฐพร ลฆุโภชน์

                       

ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์มารายงานตัว ณ ห้องประชุม 402 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ระหว่างเวลา 09.00 – 09.30 น.

 

กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอื่นใด สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการสอบได้ตามความเหมาะสม

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567

UploadImage

 

   (นายธนโรจน์  โพธิสาโร)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


เอกสาร