ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน
  • 28 ก.ย. 2554
 2,131

ผู้บริหารรถไฟฟ้า บีทีเอส เยี่ยมชมระบบสหกรณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2550


ผู้บริหารรถไฟฟ้า บีทีเอส
เยี่ยมชมระบบสหกรณ์
20 กุมภาพันธ์ 2550


คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ระบบชนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
(รถไฟฟ้า บีทีเอส)
เยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
และประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อพนักงานบริษัท รถไฟฟ้า บีทีเอส (BTS Sky Train)
โดยเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการ การให้บริการสมาชิก
สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการและการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการ
กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ
และนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมชี้แจงและบรรยายสรุป