สวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบ
  • 21 ธ.ค. 2560
 7,008

2. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สมาชิกสมทบที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานราชการได้รับอันตราย จนถึงแก่กรรม หรือทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส ตามกรณีดังต่อไปนี้

 

ทุพพลภาพ หมายความว่า ได้รับอันตรายจนไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ ได้ หรือสูญเสียอวัยวะ ดังต่อไปนี้

1. สูญเสียตาหนึ่งข้าง

2. สูญเสียมือหนึ่งข้างหรือเท้าหนึ่งข้าง

3. สูญเสียการได้ยินโดยสิ้นเชิงและไม่มีทางรักษาให้หายได้

 

บาดเจ็บสาหัส หมายความว่า ได้รับอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1. ลิ้นขาด เสียอวัยวะอื่นใดหรือเสียความสามารถในการดมกลิ่น

2. หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว

3. แท้งลูก

4. จิตพิการอย่างติดตัว

5. ป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต

6. ป่วยเจ็บซึ่งต้องใช้เวลารักษาหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้ ไม่น้อยกว่า 20 วัน

 

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกรณี ดังนี้

1. กรณีสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม        จ่ายให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

2. กรณีสมาชิกสมทบทุพพลภาพ        จ่ายให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

3. กรณีสมาชิกสมทบบาดเจ็บสาหัส       จ่ายให้รายละไม่เกิน  5,000  บาท

 

ยื่นขอรับเงินสวัสดิการภายในกำหนด 180  วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม หรือได้รับอันตราย จนถึงทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส

เอกสารประกอบ

1. แบบคำขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก
2. หนังสือนำส่งจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่สมาชิกสมทบสังกัด
3. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) หรือหนังสือรับรองจากโรงพยาบาลว่าทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสโดยเข้ารับการรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า 20 วัน

4. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่สมาชิกสมทบสังกัดหรือหลักฐานอื่นใดอันเชื่อได้ว่าสมาชิกถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสนั้นเนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี หรือคำสั่งให้ไปปฏิบัติงาน

5. รูปถ่ายสมาชิกสมทบที่ได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกสมทบ

7. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบ (กรณีเสียชีวิตประทับตรา “ตาย”)

 


เอกสาร