สวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบ
  • 21 ธ.ค. 2560
 9,999

3. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ
 

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ยื่นขอรับสวัสดิการพร้อมสำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้นหรือชั้นสูง หรือได้รับอนุมัติปริญญาบัตร

3. สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

4. จ่ายให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาต่อหนึ่งประกาศนียบัตร 1,000 บาท

 

เอกสารประกอบ

1. ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก

2. สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น หรือชั้นสูง สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ภายในกำหนดเวลา  1 ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติปริญญาบัตร

3. สำเนาบัตรประจำประชาชนของสมาชิก

4. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก


เอกสาร