สวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบ
  • 21 ธ.ค. 2560
 9,882

6. สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ

หลักเกณฑ์

1. สมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี               

2. สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกสมทบผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีชื่อในทะเบียนบ้านครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว 

3. กรณีสมาชิกสมทบรับโอนหนี้จากสมาชิก ซึ่งได้กู้พิเศษเพื่อการเคหะกับสหกรณ์ สหกรณ์จ่ายสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่แก่สมาชิกสมทบผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ครอบครัวละ 2,000 บาทต่อบ้านหนึ่งหลัง

4. สมาชิกสมทบยื่นขอรับสวัสดิการภายในเวลา 120 วัน นับจากวันที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังดังกล่าว

 

โดยพิจารณาจากหลักฐาน

  • กรณีซื้อขายหรือยกให้ พิจารณาจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์    
  • กรณีปลูกสร้างบ้านเอง พิจารณาจากวันที่ได้รับเลขที่บ้าน แต่ทั้งนี้วันที่ได้รับเลขที่บ้านต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง

เอกสารประกอบ

1. แบบคำขอรับสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก

2. สำเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินที่มีชื่อของสมาชิกสมทบ (โฉนดที่ดิน)

3. สำเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่และมีชื่อสมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการ

4. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบ้านหลังใหม่

  • สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน (ทด.13 หรือ อช.16) หรือ สำเนาสัญญาเงินกู้เพื่อการเคหะของสถาบันการเงิน หรือ

  • สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารจากทางราชการ (กรณีปลูกสร้างบ้าน) หรือ สำเนาใบอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกสมทบ


เอกสาร