ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 28 ก.ย. 2554
 2,109

สหกรณ์สัญจร จังหวัดแพร่ 26 มิถุนายน 2551


สหกรณ์สัญจร
จังหวัดแพร่
26 มิถุนายน 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
จัดโครงการสัญจร ศึกษาประชาสัมพันธ์ และดูงาน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551
เพื่อพบปะสมาชิก และประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ให้กับ
สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัด ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์มากขึ้น
โดยมี นายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ
นายชัยยันต์ คำป้อ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นำทีมกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าพบปะสมาชิก