ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 28 ก.ย. 2554
 2,155

สานสัมพันธ์ภาคี สหกรณ์บางเขน 11-13 กรกฎาคม 2551


สานสัมพันธ์ภาคี
สหกรณ์บางเขน
11-13 กรกฎาคม 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
เข้าร่วมโครงการสัมมนากลุ่มภาคี สหกรณ์บางเขน ประจำปี 2551
เรื่อง "การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง"
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2551
ณ โรงแรม นิว แทรเวิล บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี