รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ปี 2566

คณะกรรมการชุดต่างๆ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ปี 2566


 
 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ประธานกรรมการดำเนินการ

นายณรงค์ มหรรณพ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายณรงค์ ทองขจร
รองประธานกรรมการ คนที่ 4

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
เหรัญญิก

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายสุเทพ บัวจันทร์
กรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
กรรมการ

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
กรรมการ

นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
กรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
กรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
กรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
เลขานุการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการการลงทุน


 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ประธานอนุกรรมการการลงทุน

นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
อนุกรรมการ

นายณรงค์ ทองขจร
อนุกรรมการ

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการ

นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
อนุกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
อนุกรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
อนุกรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง


 

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
อนุกรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
อนุกรรมการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
อนุกรรมการ

นายสุเทพ บัวจันทร์
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการอำนวยการ


 

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
ประธานอนุกรรมการอำนวยการ

นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

นายสุเทพ บัวจันทร์
อนุกรรมการ

นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
อนุกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
อนุกรรมการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
อนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการเงินกู้


 

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
ประธานอนุกรรมการเงินกู้

นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
อนุกรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
อนุกรรมการ

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


 

นายสุเทพ บัวจันทร์
ประธานอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
อนุกรรมการ

นายณรงค์ ทองขจร
อนุกรรมการ

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการ

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
อนุกรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
อนุกรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
อนุกรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง


 

นายณรงค์ มหรรณพ
ประธานอนุกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการตรวจรับ


 

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
ประธานอนุกรรมการตรวจรับ

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์


 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ประธานอนุกรรมการกฎหมายฯ

นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
อนุกรรมการ

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
อนุกรรมการ

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
อนุกรรมการ

นายสุเทพ บัวจันทร์
อนุกรรมการ

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการ

นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
อนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการประเมินการจ่ายเงินโบนัสเจ้าหน้าที่สหกรณ์


 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ประธานอนุกรรมการประเมินการจ่ายเงินโบนัสเจ้าหน้าที่ฯ

นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
อนุกรรมการ

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
อนุกรรมการ

นายณรงค์ ทองขจร
อนุกรรมการ

นายสุเทพ บัวจันทร์
อนุกรรมการ

นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการประเมินการเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


 

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
ประธานอนุกรรมการประเมินการเลื่อนระดับฯ

นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

นายณรงค์ ทองขจร
อนุกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
อนุกรรมการ

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรรหาผู้จัดการ


 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
อนุกรรมการ

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
อนุกรรมการ

นายณรงค์ ทองขจร
อนุกรรมการ

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
อนุกรรมการ

 

นายสุเทพ บัวจันทร์
อนุกรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
อนุกรรมการและเลขานุการ