2. ระเบียบเกี่ยวกับหุ้น พ.ศ. 25614. ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก


5. ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกสมทบ7. ระเบียบเกี่ยวกับการให้โอน และการรับโอนสมาชิก