ข่าวประกาศอื่นๆ
  • 04 มิ.ย. 2567
 785

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

---------------------

 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                       

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

1.2 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

1.3 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

1.4 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

1.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานใด ๆ มาก่อน

1.6 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

1.7 มีมนุษยสัมพันธ์ รักการเรียนรู้ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี และมีความรับผิดชอบ

1.8 มีความขยันอดทน อุตสาหะ ทุ่มเทเวลาให้กับงาน และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

1.9 กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือมีหลักฐานว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

                       

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาเกี่ยวกับไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องยนต์

2.2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านช่างเทคนิค (เพื่อทำหน้าที่เป็นช่างประจำอาคาร)เช่น งานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบประปา โสตทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์

2.3 ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

                       

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

3.1 ดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

3.2 ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ

3.3 ดูแลและบำรุงรักษาระบบประปา

3.4 ดูแลและบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์

3.5 ดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

3.6 ดูแลและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน และสถานที่

3.7 สามารถปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. หลักฐานการสมัคร

4.1 ใบสมัคร ติดรูปหน้าถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาคุณวุฒิทางการศึกษา (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

4.3 เอกสารรับรองการผ่านงานที่เคยปฏิบัติ (ถ้ามี)

4.4 หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)

 

5. การยื่นใบสมัคร วัน และเวลาการสมัคร

5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซด์สหกรณ์ www.025798899.com หรือ QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้ และยื่นใบสมัคร ดังนี้

  กรณีที่ 1 ยื่นใบสมัครทาง Google Form โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ตลอดเวลา

  กรณีที่ 2 ยื่นใบสมัครทาง E-Mail : [email protected] โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ตลอดเวลา

  กรณีที่ 3 ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครทาง Google Form และทาง E-Mail ให้นำหลักฐานใบสมัครฉบับจริงมายื่นในวันสอบข้อเขียน

5.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือก 200 บาท โดยสามารถชำระเงิน ดังนี้

  5.2.1 ชำระเงินที่เคาน์เตอร์สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เวลา 08.30 - 15.30 น. ทุกวันทำการ

  5.2.2 ชำระเงินผ่านใบแจ้งการชำระเงิน (Payment) ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

  5.2.3 ชำระเงินผ่าน App ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สหกรณ์จะไม่คืนค่าสมัครสอบคัดเลือกไม่ว่ากรณีใดๆ

 

6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร้อมวิธีการสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

6.2 วันสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง

7.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม  2567

7.2 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณารับบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ก็ได้ หากเห็นว่าไม่มีผู้ใดที่เหมาะสมตามที่สหกรณ์ต้องการ

7.3 สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันที่มารายงานตัว ดังนี้

  7.3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

  7.3.2 ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน

 

8. อัตราเงินเดือน และสวัสดิการ

8.1 กรณีจบการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เงินเดือนเริ่มต้น 15,000.00 บาทต่อเดือน กรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้น 18,000.00 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ สหกรณ์อาจพิจารณาเพิ่มเงินเดือนเริ่มต้นให้มากกว่าที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์

8.2 สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินโบนัสประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ การประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่น ๆ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ ตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์

 

9. การบรรจุและแต่งตั้ง

9.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้บรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป และต้องทำสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งต้องจัดให้มีหลักประกันตามที่สหกรณ์กำหนด

9.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 90 วัน หากสหกรณ์เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ ในการทำงาน เหมาะสมจึงจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการจ้าง

9.3 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์มีอำนาจมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งใดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม

 

10. การประกาศผล

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะประกาศผลตามข้อ 6.1 และข้อ 7.1 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com

 

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-579-4899

 

 

ประกาศ  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

 

UploadImage

 


(นายธนโรจน์  โพธิสาโร)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

เอกสาร